Småbylista: Vi må endre på skolevei Råbygda-Orkanger

Publisert 28.02.2020

Småbylista foreslår å bygge ny trasé for myke trafikanter på vestsida av dagens bilveg på Grønøra Vest – via bru over Skjenaldelva. Det er ikke forsvarlig med fire kryssinger fra industrien slik det ellers ser ut til å bli.

Plankartet viser ny gang-og sykkelvei i bru over Skjeneldalva. Den rosa stripen merket «dagens trasé» vil få to kryssinger i tillegg til de to som vises på kartet. Brun strek på motsatt side av bilveien markerer den trolig beste løsningen.

Saken kommer som interpellasjon fra Småbylista i kommunestyret onsdag, fremmet av Knut Even Wormdal. Wormdal er medlem i det nye trafikksikkerhetsutvalget. Småbylista har to forslag til vedtak:

1. Rådmannen avklarer om det er mulig gjennom forhandlinger med aktørene på Grønøra Vest å samle trafikken over den nye traseen i to kryssinger.
2. Rådmannen utreder og kostnadsberegner gang- og sykkelvei på vestsida av bilveien på Grønøra Vest.

Bakgrunnen er Norsk Kylling
Norsk Kylling vil ha en ekstra kryssing over dagens skolevei. Det gir totalt tre kryssinger med flere hundre kjøretøy hver dag  til og fra det nye Furumoen industriområde. Dette sa kommunestyret likevel ja til trass i sterke protester fra blant annet foreldre i Råbygda.

Som avbøtende tiltak vedtok kommunestyret å bygge ny og kortere gang- og sykkelvei i bru over Skjenaldelva. Dette så ut til å bli en god trasé, men så viser det seg at her kommer det enda flere kryssinger. Den nye reguleringsplanen for Grønøra Vest viser bare to avkjørsler, men rådmannen opplyser at Con-Form, betongstasjonen og andre på området i tillegg har fått godkjent to avkjørsler i tidligere byggesaker.

Jo flere kryssinger, dess verre både for opplevd trygghet og faktisk trafikksikkerhet.

Småbylista har tidligere foreslått å bygge gang-og sykkelvei langs Havneveien (fylkesveien) på sida mot Washington Mills (vest). Det avviste rådmannen som en dårlig idé blant annet fordi det kan komme avkjørsler her også fra framtidige etableringer.

Om dette argumentet:
Et område som ikke er bebygd kan planlegges slik at vi tar hensyn til myke trafikanter. Avkjørsler kan samles, slik de bør, men ikke blir gjort på Orkanger. Eller avkjørsler kan styres dit de gjør minst mulig skade. Det siste er aktuelt hvis vi bygger ny gang- og sykkelveg på vestsida av bilvegen på Grønøra Vest. Da kan framtidige avkjørsler fra området ved Washington Mills legges så langt sør at de ikke krysser skoleveien. Det handler bare om å kanalisere biltrafikken fordi vi skal ta hensyn til mer enn bilene.

Her er problemet – fullt av kryssinger der ny gang- og sykkelvei i bru kobles til eksisterende trasé ved Con-Form på Grønøra vest.

Barna taper igjen?
Småbylista foreslo rekkefølgekrav om at ny trasé over Skjenaldelva skal være på plass FØR Norsk Kylling tar i bruk en ekstra avkjørsel over dagens skolevei. Det ble nedstemt 39-10 i kommunestyret. Syklende barn må ta belastningen dersom ny skolevei ikke er ferdig i tide.

Nå får Orkland kommunestyre enda en sjanse til å vise hva som er viktigst:
1. Effektiv biltrafikk, eller
2. Trygg skolevei for dem som sykler

Valgprogrammene lover gode gang- og sykkelveier. Ap, Sp og KrF har som erklært mål å gi Orkland status som trafikksikker kommune. Ny syretest onsdag.

LES HELE INTERPELLASJONEN