Om oss

Bakgrunn for Småbypartiet Orkland

Småbypartiet Orkland ble etablert av Foreningen Småbyen under navnet Småbylista i 2010 med den hensikt å mobilisere og benytte de muligheter som ligger tilgjengelige i det politiske systemet for å påvirke.  Småbylista stilte første gang til kommunevalget i 2011 og fikk inn to representanter. Ved valget i 2015 doblet Småbylista kommunstyregruppen til fire. I Orkland kommunestyre 2019-2023 har Småbylista tre representanter.

På årsmøtet i 2020 endret vi navn fra Småbylista til Småbypartiet Orkland. Vårt politiske arbeid er ikke endret og vi vil bygge våre saker basert på tillit og troverdighet, beslutninger skal skje på bakgrunn av en helhetlig tenkning, enkeltsakene skal ikke vurderes separat, og vi skal lytte til velgerne. Fram til neste valg vil kommunestyregruppen ha navnet Småbylista.

Hvem er Småbypartiet Orkland?
Vi er et politisk parti med medlemmer som alltid har bodd her, tilbakeflyttere og innflyttere. De fleste bor på Orkanger, men vi har medlemmer, velgere og støttespillere i hele Orkland og alle har vi hjerte for hele kommunen.

Hvorfor engasjerer vi oss politisk?
Fordi vi tror på demokratiet
Fordi vi vet at det er mulig å påvirke
Fordi vi vet vi kan gjøre en forskjell
Fordi vi vet at er vi mange nok så blir vi hørt

Navnet er valgt ut fra visjonen i «Orkdal 2040» hvor målsettingen er at Fannrem – Orkanger – Råbygda skal bli en sammenhengende småby til beste for hele regionen. Dette er en visjon som også er med inn i Orkland kommune, derfor Småbypartiet Orkland.

Småbypartiet Orkland skal være en pådriver for at intensjonene bak Orkdal 2040 blir fulgt opp. Vi godtar ikke videre spredning av sentrum av småbyen vår. Vårt mål er å sette ut i livet visjonen om en aktiv og attraktiv småby, med et pulserende sentrum, med grønne lunger.

Styret i Småbypartiet Orkland, valgt på årsmøtet 27.02.2024:
Leder Marit Mjøen
Nestleder Gro Ragnhild Rostad
Kasserer Bjørn Johan Vullum
Sekretær Roar Solheim
Styremedlem Tor Fredrik Bredeli
Styremedlem Ragnhild Falch
Varamedlemmer: Berit Westrum Johansen og Grethe Gravrok Sand
Valgkomite: Torgeir Sletvold, Verner Rindal, John Olav Wåtland

 

Vedtekter Småbypartiet Orkland

Vedtektene er sist endret på årsmøte 27.02.2020.

Organisasjonsnummer: 918 872 698

§ 1 Formål

Småbypartiet Orkland skal bidra med aktiviteter og stille valgliste til kommunevalget i Orkland under navnet Småbypartiet Orkland. Dette skal sikre Orkland som et regionsenter, utvikle småbyen Orkanger med et levende sentrum, og gi stolthet, bolyst og bevegelsesglede i hele kommunen.

§ 2 Medlemskap

2.1 Bedrifter og privatpersoner kan tegne medlemskap ved å betale årskontingent.

2.2 Utmelding skjer skriftlig. Det gis ingen refusjon av evt. betalt kontingent.

2.3 Både medlemmer og ikke-medlemmer kan gi bidrag til foreningen. Bidrag på over 10.000,- må offentliggjøres pga at partiet stiller liste til kommunevalg.

§ 3. Årsmøte

3.1 Årsmøtet avholdes innen 1. mars og skal ha følgende dagsorden:

 • Årsmelding
 • Regnskap
 • Årskontingent
 • Innkomne forslag
 • Valg: Leder for 1 år
  4 styremedlemmer
  Styret konstituerer seg selv med nestleder, kasserer og sekretær og 1 styremedlem. Valget skjer på en måte som sikrer kontinuitet, ved at 2 styremedlemmer velges ett år og 2 velges neste år.
  2 varamedlemmer – velges for 2 år, ved at ett velges ett år og det andre velges neste år.
  2 Revisorer – velges for 2 år, ved at en velges ett år og den andre velges neste år.
  Valgkomite på 3 medlemmer velges for 2 år, ved at ett velges ett år og de to andre velges neste år.
 • Årsmøtet bekjentgjøres med 30 dagers varsel.
 • Saker og forslag til vedtektsendringer som ønskes behandlet i årsmøtet må være styret i hende innen 14 dager før årsmøtet.
 • Saksdokumenter gjøres tilgjengelig senest ei uke før årsmøtet.
 • Året før valgår velges nominasjonskomité på tre medlemmer (se § 5) og programkomité på minst tre medlemmer (se § 6). Komiteene konstituerer seg selv.
 • Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret eller minst 2/3 av medlemmene krever det.

§ 4. Styret

4.1 Styret er høyeste organ mellom årsmøtene.

4.1 Varamedlemmene innkalles til alle møter, men har kun stemmerett når de trer inn for et styremedlem. Kommunestyregruppens leder innkalles og har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Alle i kommunestyregruppen er valgbare til styret på årsmøtet og gis da rettigheter som styremedlem.

4,2 Minst 40 prosent av styrets medlemmer skal være av hvert kjønn.

4.3 Styret plikter å sørge for koordinering og nettverk med politiske parti og lister, folkevalgte styrer, utvalg, råd, nemnder, lag, foreninger, virksomheter og privatpersoner.

4.4 Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede.

§ 5. Nominasjon til Småbypartiet Orkland

5.1 Nominasjonskomiteen skal utarbeide forslag til valgliste. De som skal stå på valglisten må legge valgprogrammet til grunn for sitt kandidatur.

5.2 Det skal tilstrebes god spredning på alder og minst 40 prosent av hvert kjønn.

5.3 Nominasjonsmøtet innkalles med minst 14 dagers varsel. Alle som har betalt medlemskontingent innen 31. januar gjeldende år, kan stemme på nominasjonsmøtet. Nominasjonsmøtet ledes av nominasjonskomiteens leder.

5.4 Nominasjonsmøtet skal stemme over hver enkelt plass på lista. Til slutt stemmes det over listeforslaget samlet.

5.5 Styret har ansvar for innlevering av valglister i henhold til Valgloven.

§ 6. Valgprogram

6.1 Før valg skal det utarbeides program for den aktuelle valgperioden. (jmf § 3.5)

6.2 Valgprogrammet vedtas senest ei uke før nominasjonsmøtet.

§ 7. Kommunestyregruppa

7.1 Kommunestyregruppa består av faste representanter og vararepresentanter i kommunestyret og hovedutvalg.

7.2 Kommunestyregruppa velger gruppeleder og sekretær.

7.3 Kommunestyregruppa er bundet til å arbeide for Småbypartiet Orklands program og skal opptre samlet i saker som er vedtatt i valgprogrammet. Ved avstemninger i gruppemøtene har kun medlemmer av kommunestyregruppa stemmerett. Ved stemmelikhet har gruppeleder dobbeltstemme.

7.4 Gruppeleder innkaller til gruppemøter som er åpne for alle medlemmer i Småbypartiet Orkland.

7.5 Det føres protokoll på gruppas møter. Gruppa legger fram en årsmelding for årsmøtet i kommunepartiet.

7.6 Kommunestyregruppa har plikt til å møte på gruppemøtene. Forfall meldes gruppeleder.

§ 8 Samarbeid og posisjoner.

8.1 Småbypartiet Orklands representanter skal stille seg åpne for å samarbeide med alle politiske partier og lister i Orkland.

8.2 Eventuelt valgteknisk samarbeid vedrørende valg av ordfører, varaordfører, formannskap og andre utvalg, avklares gjennom drøftinger med interesserte partier. Drøftingene ledes av et utvalg på 3-5 medlemmer, der både styret og kommunestyregruppa er representert. Utvalget skal ha leder fra kommunestyregruppa.

§ 9. Vedtektsendringer.

9.1 Endringer av vedtekter skjer i ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

9.2 Endringer vedtas med 2/3 flertall.

§ 10 Oppløsning

10.1 Forslag om å oppløse organisasjonen kan bare tas opp til avstemming etter forslag fra styret, eller når 2/3 av medlemmene krever det.

10.2 Avgjørelse om oppløsning fattes av årsmøte. Ved oppløsning skal foreningens midler gis til et humanitært formål.

§ 11 Ekskludering.

11.1 Styret beslutter sak om ekskludering. Under behandling av saken er medlemmet suspendert. Før saken behandles kan medlemmet forelegge skriftlig redegjørelse for styret.

12.1 Dersom styret vedtar ekskludering oppfattes vedkommende som uavhengig representant i politiske verv.

Vedtektene er sist endret på ekstraordinært årsmøte 27.02.2020.