Vi slåss videre for de som går på Orkanger

Publisert 23.06.2023


21. juni stemte et flertall i Orkland kommunestyre nok en gang nei til å framskynde bygging av fortau i Orkdalsveien og Tverradkomsten. Småbylista foreslo å bruke 3 mill. kr. fra overskuddet i 2022 til å bygge fortauene i år. Da rekker vi å ta hensyn til myke trafikanter før kommunale veier og gater blir E39 i løpet av oktober.

Eldre og barn får svi
Ap/Sp-flertallet mener det er viktigere å sikre flyt i biltrafikken. De er redd stengt Bårdshaug bru vil føre til så mye ekstra trafikk allerede i oktober at vi må vente med fortau. Fortauene vil ikke stå ferdig 2-3 måneder etter at brua stenger. Men brua blir stengt i ett år.

Etter råd fra tekniske tjenester skal Orkland kommune vente og se hvor mye trafikk det blir før man avgjør byggestart. Eldre med rullator, barn på sykkel og andre myke trafikanter skal på ny betale prisen. Risikoen nå er at fortauene blir utsatt til 2025 i stedet for framskyndet til 2023. Nå skal vi jobbe for å sikre byggestart tidlig i 2024.

Småbylista bygger politikk på kunnskap:
* 33 % av innbyggerne i Orkanger sentrum er 70 år eller eldre. Antallet øker med nye leiligheter, og trafikken øker også. Men Ap/Sp har gjennomført INGEN tiltak for de svakeste i trafikken på Orkanger i løpet av fire år ved makta.
* Skoleveien Råbygda-Orkanger går over et kaotisk industriområde og er trolig en av de mest krevende i Norge.

Småbylista har fått vedtatt blant annet tiltak for universell utforming (fjerne kantstein og andre barrierer i sentrumsområdene) og trygg kryssing i Tverradkomsten/Mostargata. Tekniske tjenester har ikke gjennomført trass i politisk påtrykk.

Vi er nedstemt på forslag om å:
* Framskynde bygging av trygg kryssing i Tverradkomsten/Mostargata (2021).
* Framskynde bygging av fortau ved Bårdshaug Herregård (2022).
* Framskynde fortau både ved Bårdshaug Herregård og Tverradkomsten nå pga E39-saken.
* Sikre skoleveien Råbygda-Orkanger på Furumoen, der industritrafikk krysser gang- og sykkelveien fem steder på en kort strekning. To er direkte farlige og en er både farlig og ulovlig.

Som Småbypartiet når vi går til valg i år, kommer vi til fortsatt å presse på for å prioritere eldre, barn og personer med nedsatt funksjonsevne i et sentrum med økende biltrafikk. Ingen andre partier har fremmet konstruktive forslag for å styrke Orkanger i inneværende periode. Alle andre deler av kommunen har sterke talerør i den politiske flertallsgruppa. Også Orkanger-Råbygda trenger det. Området får flere innbyggere, flere arbeidsplasser, mer trafikk og mer helseskadelig støy i boområder. De andre delene av kommunen har ikke slike utfordringer. Derfor er Orkanger forsømt. Småbypartiet skal sørge for å holde Orkanger på dagsorden.