Småbypartiet – hva har vi gjort?

Publisert 09.05.2024

Gigantisk batterifabrikk i Ustmarka – eller ikke? Strid om biogass på Vormstad. For lite penger til Orkanger-skolene, og til andre skoler. Fakkeltog og sterke protester mot å legge ned sykehjem uten sykepleiere på Krokstadøra.

Kommunestyregruppa: Knut Even Wormdal, Jørgen Indergård, Lena Veronica Røe og Hans Kringstad.


Dette er fire av en rekke saker Småbypartiet har fått i fanget siden valget i fjor høst. Som del av flertallet i Orkland kommunestyre har vi et ansvar for å løse dem på beste måte. Hvordan har det gått? Hva har vi gjort og hvorfor? Her finner du en superkort versjon av sju heftige måneder i posisjon, forsøkt framstilt så objektivt som mulig.

Men aller først: Samarbeidet med Ap, H, V og SV har gått fint. Så langt har vi løst uenigheter partiene mellom på en konstruktiv måte.

1. BUDSJETTET
Orkland driver ikke effektivt nok. Vi har for lite penger og bruker bla for mye penger på bygg og for lite på menneskene inne i byggene. Bygningsmassen er en arv fra tida som fire kommuner. Budsjettarbeidet ble turbulent fordi kommunedirektøren (KD) foreslo å effektivisere ved å legge ned små og relativt dyre tilbud i utkantene. De fleste vonde tiltakene ble avvist/utsatt.
Småbypartiet:
* Fikk gjennomslag for at leia i Orklahallen skal være som leia i den kommunale flerbrukshallen i Lensvik. Det betyr gratis kamper for barn/unge og billigere turneringer og andre idrettsarrangement på Orkanger. (Det siste er dessverre ennå ikke på plass. Idrettsrådet skal foreslå en ordning).
* Fikk støtte for å sette av 1 million ekstra til skolebruksplanen, dvs fysiske tiltak ved skolebygg. Gjølme, Evjen og Grøtte var de neste på lista. Helt nødvendig solskjerming ved Orkanger barneskole rykket opp på lista og blir gjennomført etter forslag fra KD, og takket være påtrykk over tid.

Verbalforslag
Småbypartiet fremmet to verbalforslag som ble vedtatt ifb med budsjettet. Dette er oppdrag til KD
Ny E39 i Orkdalen skal utredes ifb med Eiktyr. Kommunen har nå dialog med Statens vegvesen, vi må gjøre en jobb for å få prosjektet omtalt i Nasjonal Transportplan
Nytt Orkdal helsetun på Franslykkja: Arealbruk og tilleggsfunksjoner som feks bibliotek ved nytt Orkdal helsetun utredes opp mot å samlokalisere bibliotek med framtidig kulturhus eller skole. Hva er det evt plass til ved nybygget? Kan ny barnehage legges her?

2. ORKANGER BARNESKOLE
Småbypartiet har fått inn i flertallsgruppas felles avtale at vi skal ha et særlig fokus på Orkanger-skolene, som har vært under hardt press med mange elever og dårlige lokaler i årevis. I forbindelse med ombygginga av svømmehallen ved Orkanger barneskole fikk vi inn ekstra penger for å utvide personalrommet og kjøpe nytt kjøkken ved skolen.

Svømmehallen ved barnehagen bygges om til klasserom og grupperom. Det altfor trange uteområdet skal bli bedre – men ikke større.


3. EIKTYR
Krevende sak som byr på store muligheter for Orkland, men også store utfordringer. Småbypartiet ønsker ikke nedbygging av myr, men et flertall i kommunestyret støtter planen uavhengig av oss. Vi ønsker å påvirke på en god måte framfor å stille oss på sidelinja. Småbypartiet fremmet derfor seks tilleggsforslag som ble vedtatt etter mindre justeringer. Dette er bestemmelser en utbygger må følge. Essensen i forslagene:
– utbygger må restaurere mer myr andre steder i Orkland enn det som bygges ned
– utbygging skal skje trinnvis for å unngå steinørken
– vi skal sikre riktig, grønn virksomhet – feks ikke datasenter som lager kryptovaluta
– vi skal sikre at kompenserende tiltak blir vurdert underveis og i ettertid for å vite om de virker godt nok
Statsforvalteren er fornøyd med de strenge bestemmelsene om restaurering av myr, men vil ikke godta at planområdet er så stort som foreslått. Departementet avgjør i løpet av høsten eller vinteren.

4. VORMSTAD BIOPARK
Protestaksjon fra innbyggerne pga frykt for lukt. Selskapet Gasum (eid av den finske stat) garanterer luktfri løsning. Biogass er et kinderegg. Erstatter diesel som drivstoff og styrker lokalt landbruk. Den langsiktige planen på Vormstad er en klynge av bedrifter rundt en biogassfabrikk.
Småbypartiet foreslo og fikk vedtatt et tilleggsforslag: Orkland kommune forventer at Statsforvalteren (som er forurensingsmyndighet i slike saker) stenger anlegget ved vedvarende eller gjentatte brudd på utslippskrav.
Vi har vedtatt en reguleringsplan, men det er foreløpig ikke avklart om Gasum vil investere ca en halv milliard på Vormstad.

5. TRAFIKKSIKKERHET INITIATIV OG MULIGE TILTAK
Orkland kommune ble med i Miljøpakken i fjor høst. Vi får nå ca 20 mill per år til tiltak som få flere til å gå, sykle eller reise kollektivt. Etter innspill fra Småbypartiet kom planlagte fortau i Tverradkomsten og i Orkdalsveien ved Bårdshaug Herregård inn i pakken. Da kan midler avsatt i trafikksikkerhetsplanen til disse fortauene brukes til andre formål.
Småbypartiet forslår nå¨at bla følgende blir spilt inn til framtidi9g budzsjett i Miljøpakken:
– Fortau i Grensen ved Rianmyra barnehage
– Gangveg med lys langs jernbanelinja mellom Franslykkja og Strandheim (vil betjene skolene).
– En plan for trygg og rask trase for myke trafikanter over kaotiske Grønøra industriområde, både av hensyn til skoleelever og for å få flere som jobber på Grønøra til å reise grønt.

6. UNIVERSELL UTFORMING
Småbypartiet har jobbet i mange år for å fjerne fortauskanter og andre barrierer i sentrumsområdene. Orkanger er en eldreby og en bilby der stadig flere bruker hjelpemidler. Rullestoler setter seg fast, det er vanskelig å bruke rullator – og friske folk sykler seg av.
I 2021 bevilget kommunestyret 500 000 til en rekke tiltak mellom Orkanger barneskole og Rømme-området. Dette var nok midler, ifølge tekniske tjenester. Nå er pengene brukt opp etter utbedring av to gangfelt i fjor. Vi kan ikke holde på sånn lenger. Småbypartiet vil gjøre alt for å finne de 700 000 (!) som plutselig mangler.

7. THAMSHAVNTUNET OG ANDRE LOVBRUDD
Vi trykker på for å løse ulovlighetssaker som har fått versere i mange år. KD varsler nå løsninger:
– Støyskjerm ved Thamshavntunet, som skulle vært oppe i 2018.
– Farlig stabbur ved Middelskolen, som samtidig er en skamplett på Nerøra
Allskogs flishoggeri på Gjølme, ulovlig drift i ca 15 år.

Lørdag 22. juni er det byfest igjen. Orkanger fyller 10 år som (små)by i år. Bildet er fra 2016.