Småbylistas forslag om sentrum ble vedtatt

Publisert 26.11.2015

* Samarbeid mellom gårdeiere, butikkdrivere og Orkdal kommune for å utvikle sentrumsgata.
* Starte arbeid for å gjøre om Bårdshaug Øst (bildet) fra verksted og lager til bolig og handel.
* Utrede sikring av Grønørbrua (Vigorbrua) for skolebarn og andre myke trafikanter.

Dette  var tre av sju såkalte tekstforslag Småbylista utarbeidet i forbindelse med neste års budsjett. Småbylista frenmmet forslagene sammen med Arbeiderpartiet og SV i formannskapet onsdag. Seks av forslagene ble enstemmig vedtatt. Dermed er vi trolig noen skritt nærmere målrettet satsing på den viktige, men sårbare handlegata.

Her er forslagene:
Grønørbrua, trafikksikkerhet:
Rådmannen utreder i samråd med Statens vegvesen kostnader, kostnadsfordeling og tekniske løsninger for å få til bredt nok fortau til at det kan brøytes. Aktuell løsning er å snevre inn til ett kjørefelt med lysregulering. Frist: 1.mai 2016. Enstemmig vedtatt.
Bakgrunn:
Grønørbrua er skolevei Råbygda-Orkanger og forbindelsen mellom for myke trafikanter mellom Råbygda og Idrettsparken, hallene, Gammelosen og sentrum. Brua representerer et sikkerhetsmessig standardbrudd som reduserer nytteverdien av hele gang- og sykkelvegen. Den fører til at barn blir kjørt eller tar skolebuss i stedet for å sykle.
Sikring av brua vil ha effekt både på trafikksikkerhet, folkehelse og miljø. Tiltaket kan reverseres ved bygging av separat gang- og sykkelbru. Det er uklart når det evt. vil skje.

Sentrumsgata, trepartssamarbeid:
Rådmannen utreder modell for trepartssamarbeid mellom Orkdal kommune, næringsdrivende og gårdeiere i sentrumsgata etter mønster fra sentrum i større byer. Tre formål:
1. Kartlegge status og utvikling. Sikre løpende faktagrunnlag om antall/type virksomheter, antall sysselsatte, omsetning, undersøke folks bruk av sentrumsgata og folks oppfatning av styrker/mangler.
2. Bruke slik kunnskap til å treffe tiltak for økt bruk av gata og økt omsetning.
3.  Kartlegge kommunal virksomhet som evt. kan flyttes til ledige lokaler i gata.
Frist: 1. juni 2016.
Forslaget ble enstemmgi vedtatt, og inkludert i et forslag fra flertallsgruppen om å nedsette et Orkdal 2040-utvalg for å styrke arbeidet med sentrumsutvikling samt andre mål nedfelt i 2040-planen.
Bakgrunn:
Sentrumsgata har kvaliteter som er svært viktige for å sikre Orkanger bys identitet og attraktivitet, samtidig som gata er sårbar.

Bårdshaug Øst
Rådmannen starter arbeid med sikte på omforming av Bårdshaug Øst mellom Franslykkja/Skysstasjonen og E39 fra verksteder/maskin/lager til sentrumsfunksjoner som varehandel, kontor og bolig. Som et første ledd kartlegges eierforhold, leieavtaler, alternative tomter og muligheter for relokalisering ved kjøp og salg, makeskifte eller andre avtaler. Frist: 1. oktober 2016.
Forslaget ble enstemmig vedtatt, og inkludert i et forslag fra flertallsgruppen om å nedsette et Orkdal 2040-utvalg for å styrke arbeidet med sentrumsutvikling samt andre mål nedfelt i 2040-planen.
Bakgrunn:
Store deler av virksomheten på Bårdshaug Øst hører naturlig til utenfor rød strek. Samling av beslektet aktivitet i klynger vil styrke den enkelte virksomhet, jfr. «Bilgata» på Beitøra, samtidig som sentrumsnære tomter blir frigjort for handel og bolig. Det øker tomteverdien på Bårdshag Øst og stimulerer til sentrumsutvikling i tråd med vedtatte planer.

El-sykler for ansatte
Rådmannen legger fram forslag til ordning med el-sykler for ansatte i Orkdal kommune, inkludert oversikt over hvilke tjenester som er aktuelle. Frist: 1. mai 2016.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Bakgrunn:
El-sykler vil erstatte korte bilturer med miljøvennlig transport, redusere kostnader til bilhold og virke helsefremmende/redusere sykefravær.
Frist: 1. mai 2016.

Program for redusert bilkjøring til skolene
Rådmannen lager program som kombinerer trafikksikkerhet og holdningsskapende arbeid i samarbeid mellom skolene og FAU med mindre bilbruk som formål.
Frist: 1. august 2016
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Ikke vedtatt:
Folkebiblioteket
Rådmannen legger fram forslag til utvidet bruk og åpningstid ved biblioteket. Aktuelle tiltak er helårig turistinformasjon og nye tilbud for et økende antall flyktninger.
Frist: 1. mai 2016.
Avviset med 6 mot 5 stemmer – begrunnet med punktet om flytting av turistinformasjonen.

Markedsføring
(Forslaget skulle fremmes dersom det ikke ble bevilget penger til markedsføring i 2016. Flertallet foreslår 300 000, og mindretallet 500 000. Forslaget ble derfor ikke stemt over, mem det forklarer hvordan Småbylista – og andre partier – nå tenker om behovet for å arbeide målrettet for økt tilflytting):
Forslag:
Rådmannen utarbeider i samarbeid med lokalt næringsliv en konkret plan for markedsføring av Orkanger by/Orkdal kommune, med sikte på finansiering og gjennomføring i perioden 2017-2019. Planens formål er todelt; økt tilflytting til kommunen og bedre rekruttering til offentlig sektor og private bedrifter. Planen skal inneholde konkrete virkemidler, oversikt over målgrupper, plattformer for markedsføring, budsjett og finansiering.
Bakgrunn:
Næringslivets behov: Å stimulere til økt tilflytting er et av Orkdal kommunes mest effektive virkemidler for å styrke lokalt næringsliv. Vansker med å rekruttere nøkkelpersonell hindrer utvikling av lokale foretak.
Spørreundersøkelser i regi av næringslivet (Storbyundersøkelsen 2013) viser at bedriftene selv mener at markedsføring/synliggjøring av lokalsamfunnets muligheter er det viktigste kommunene kan gjøre for næringslivet.
Orkdal kommunes behov: Rådmannen beskriver hard og økende konkurranse om viktig arbeidskraft, blant annet innen helse- og omsorgssektoren.
Et opplegg er langt på vei avklart tidligere, uten at det har resultert i samarbeid mellom Orkdal kommune og næringslivet. Samarbeid med næringslivet om målrettet markedsføring har en egenverdi. I prosjektet bør inngå synliggjøring av nøkkelbedrifter i «næringskommune nr. 1» på en egen nettportal.
Flere undersøkelser viser at Orkdal kommune er lite kjent, for eksempel blant studenter i Trondheim som representerer framtidig nøkkelpersonell innen næringsliv og offentlig forvaltning.
Tilflyttinga til Orkdal er svært lav trass i betydelig boligbygging de to siste årene. Orkdal kommune bør tallfeste en ambisjon om folkevekst knyttet til prosjektet, for eksempel 1,5 % i snitt per år over fem år. Veksten siste fire kvartal var 0,4 %.