Småbylista: Støy på Nerøra – penger til Idrettsparken

Publisert 23.02.2019

Småbylista og Uavhengige tar opp to spørsmål i kommunestyret 27. februar: Støy fra Havna og behandling av OIFs søknad om penger til drift av Idrettsparken.

Deep Energy ved kai på Grønøra. Spoling skal pågå i rundt 25 døgn i vår og sommer.

STØY FRA HAVNA – LANDSTRØM
Trondheim Havn er pålagt på etablere landstrøm ved utbygging av Grønøra Øst mot Nerøra. Det er spesielt aktuelt for rørskipet «Deep Energy», som slipper ut mye klimagasser og forårsaker støy døgnet. Deler av Nerøra er alvorlig plaget.

Havna får tilskudd fra staten og planla landstrøm til spolesesongen 2019 i samarbeid med Technip FMC, som eier skipet. Dette er utsatt, og det er også uklart om motorstøyen vil være borte til sesongen 2020.

Fra interpellasjonen:
«For mange ble store deler av våren og sommeren 2018 ødelagt av støy døgnet rundt.
Det er grundig dokumentert gjennom forskning at støy kan forårsake stress, depresjon, hjertelidelser og andre sykdommer som reduserer livskvalitet og forkorter liv. Dette har Orkdal kommunestyre tatt konsekvensen av ved å vedta følgende som ett av hovedmålene i Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025:
”Vi vil sikre bo- og levemiljø uten helseskadelig støy”
Spørsmål:
Hva kan ordføreren gjøre for at Orkdal kommune bidrar til framdrift hos Trondheim Havn og Technip FMC slik at landstrøm blir etablert på Grønøra Øst før spolesesongen 2020 starter?
Forslag til vedtak:
Orkdal kommunestyre ber Trondheim Havn og Technip FMC treffe tiltak for å sikre etablering av landstrøm på Grønøra Øst før spolesesongen 2020.

IDRETTSPARKEN  – BEHANDLING AV BUDSJETT
OIF drifter anleggene i Idrettsparken på dugnad med en årlig støtte fra Orkdal kommune. Ifølge søknaden er kostnadene større enn inntektene slik at nødvendig vedlikehold må skyves ut i tid, noe som vil skade anlegget på sikt. OIF søkte om økt driftsstøtte i forbindelse med budsjettet for 2019.

Fra Orkla Sparebank Cup. Drifta av anleggene i Idrettsparken er ikke økonomisk bærekraftig, ifølge OIF.

Søknaden lå ikke ved dokumentene med innspill til budsjettet som rådmannen sendte politikerne. Den kom med etter purring fordi en politiker visste at OIF skulle søke, og varslet. Flertallet stemte nei til søknaden.

Også et innspill fra Kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne mangler. Det kom aldri fram til politisk behandling. Dette innspillet om universell utforming gjaldt fjerning av kantstein mm i Orkanger og Fannrem sentrum av hensyn til eldre og andre med nedsatt førlighet. Det er en sak Småbylista har arbeidet med i flere år, men motstanden er merkelig nok stor.

Fra den nye henvendelsen til kommunestyret:

«Disse to eksemplene gir grunn til uro for at også andre innspill kan ha stoppet på veien til politisk behandling.
Spørsmål:
Hva vil ordføreren gjøre for å etablere rutiner som sikrer at alle forslag i forbindelse med budsjett og handlingsplan når fram til politisk nivå?»

Arbeidslag i parken. Leder Knut Arve Steen i OIF Anlegg til høyre.