Trygg og rask sykkelveg Råbygda-Orkanger

Publisert 07.08.2019

Ny gang- og sykkelvei fra Glimt stadion over Skjenaldelva vil løse problemet for myke trafikanter mellom Råbygda/Gjølme og Orkanger. Småbylista fremmer forslag om at Norsk Kylling ikke får ta i bruk en tredje avkjørsel over dagens gang- og sykkelvei før ny og kortere trasé er bygd.

Småbylista fremmer forslag om at gang-og sykkelvei må bygges her før Norsk Kylling får åpne enda en avkjørsel over dagens gang- og sykkelvei langs Havneveien. Dette er en god løsning for myke trafikanter og for industrien. Syklister og fabrikker skal kunne leve side om side i næringskommunen Orkland.

Det betyr i praksis at Norsk Kylling – eventuelt sammen med Orkdal kommune, Trondheim havn og andre utbyggere – må finansiere ny gang- og sykkelvei. Samtidig kan vi droppe den foreslåtte omveien rundt hele fabrikkområdet. Traséen over Skjenaldelva er hele 600 meter kortere enn omvei-forslaget som nå ligger ute.

Småbylista har avgitt høringsuttalelse om saken i forbindelse med behandling av planen for Furumoen (Norsk Kylling). Vi vil følge opp med et konkret forslag når saken snart kommer til politisk behandling. Håpet nå er at også de andre partiene  viser i praksis at de vil legge til rette for mer sykling og tryggere ferdsel ved å knytte Råbygda og Orkanger tettere sammen.

Rute 4 er ny og god løsning. Rute 3 er dagens gang- og sykkelvei. Rute 2 er tidligere foreslått løsning rundt ny fabrikk. Den er 600 meter lenger enn ny trasé over Skjenaldaelva og vil ikke bli brukt, ifølge assisterende rådmann Steinar Gaustad.

Her er uttalelsen i sin helhet:
«Forslag om en tredje avkjørsel fra industriområdet over gang- og sykkelveien reduserer trafikksikkerhet og opplevd trygghet på en av de viktigste lenkene for myke trafikanter i Orkdal. Traseen får stadig større betydning på grunn av boligbygging i Råbygda og utbygging av nye tilbud på Orkanger som befolkningen i Råbygda bruker.

Forslaget strider mot overordnede mål for trafikksikkerhet, folkehelse, miljø og tiltak for mer sykling.

En alternativ trasé som foreslått rundt fabrikkanlegget er ca 250 meter lenger enn eksisterende gang-­ og sykkelvei. Det er dokumentert gjennom forskning at brukerne velger bort omveier. En retningsforandring som gir inntrykk av omvei, er alene nok til at mange velger den traseen som virker kortere. I det konkrete tilfellet får vi en slik retningsforandring samtidig som den alternative traseen reelt er så mye lenger at den utvilsomt vil oppleves som en omvei.

Forbindelsen over Furumoen er skolevei og i tillegg mye brukt av barn og ungdom som vil sykle raskest mulig mellom Råbygda og Idrettsparken, Orklahallen, Klatrehallen, Gammelosen og det kommende Folkehelsesenteret med badeanlegg.
Før Orkdal kommune eventuelt tillater en tredje avkjørsel fra industriområdet, må det etableres et attraktivt alternativ for myke trafikanter. Det kan oppnås ved å bygge ny gang- og sykkelvei fra Glimt stadion, over Skjenaldelva og inn på Grønøra Vest. Målt fra krysset ved Glimt stadion er forbindelsen hele 600 meter kortere enn det foreslåtte alternativet rundt Furumoen. Den vil være en snarvei for en stor del av befolkningen også sammenlignet med dagens trase. Forbindelsen over Skjenaldelva ligger allerede inne i kommuneplanens arealdel og som rekkefølgekrav i forslag til reguleringsplan for havne- og industriområde på Grønøra Vest.

Småbylista foreslår at traseen tas inn som rekkefølgekrav også i reguleringsplan for Furumoen slik:

Før en tredje avkjørsel fra Furumoen tas i bruk, skal det være etablert ny gang- og sykkelvei fra Glimt stadion, over Skjenaldelva og fram til Havneveien ved Furumoen, som vist i kommuneplanens arealdel.»