Småbylista: Nei til bompenger som straff for storhavn

Publisert 12.09.2015

Bom1Det ligger i kortene: En bomring rundt Orkanger skal skaffe penger til tunneler som leder havnetrafikk og annen tungtransport ut av sentrum. Ny vei kan muligens komme om ca. 15 år.

– Småbylista er mot at lokalbefolkningen skal straffes økonomisk for et vedtak om storhavn. En bomring må innrettes slik at den i hovedsak henter inntekter fra tungtransport og gjennomgangstrafikk, sier ordførerkandidat Berit Westrum Johansen.

– Andre kommuner nektet å ta imot regionhavn av hensyn til eget nærmiljø. Bomiljøene på Orkanger og i Råbygda må ta belastningene som følger med. Da blir det galt at lokalbefolkningen skal betale ekstra for å bli kvitt ulempene.

På etterskudd med vei og tunneler
Politikere også utenfor Orkdal erkjenner at Orkanger er forsømt på vegsida. Det går fram av referat fra regionrådet i Orkdalsregionen, der mange kommuner deltar.

Orkdal og Orkanger har store uløste oppgaver og ligger alvorlig på etterskudd når tungtrafikk og gjennomgangstrafikk vokser kraftig:
* E39 er lagt om slik at den kommer ned Skjenalddalen.
* Trafikken øker på Lakseveien.
* Trafikken vil øke på Fv. 710 pga utbygging av kampflybasen på Ørlandet.
* Orkanger skal bli storhavn med et mål om 100 000 konteinertransporter per år i tillegg til tømmer- og annen havnetransport.
* E6 gjennom Gauldalen får enn rekke bommer som kan gjøre Svorkmo-Fannrem-Orkanger attraktiv for omkjøring.

Småbylista: Vi skal ikke straffes med bompenger for at andre slipper tungtrafikken.

Mindre bilbruk
Småbylista ønsker samtidig mindre bilkjøring og går til valg på en rekke oppmuntrende tiltak for å redusere bilbruken, som blant annet:

•    Bygge ut gang- og sykkelvegnettet i hele kommunen for økt trafikksikkerhet og mindre behov for sikringsskyss til skolen.

•    Gående og syklende skal alltid ha prioritet ved utbygging. Gang- og sykkeltilbud skal ikke legges i omveier eller kulverter, men være mest mulig rette og flate.

•    Busstilbudet må forsterkes på kveld og helg.

1808•    Park & ride: Det må etableres flere plasser for innfartsparkering for bil, samt sykkelstativ ved holdeplasser.

•    Ny veg fra Gjølmeslien til Ustjåren og sikker kryssing for myke trafikanter ved Forve bru må ha prioritet i arbeidet opp mot fylket og staten.

•    Gode vaner kommer tidlig: Det skal være unødvendig å kjøre barn med bil til skolen i Orkdal.

•    Orkdal kommune må derfor vurdere program som kombinerer trafikksikkerhet og holdningsskapende arbeid i et samarbeid mellom skolene og FAU Formål: Mindre bilbruk.

•    Snarveier: Orkdal kommune må følge opp tidligere vedtak om kartlegging og utbedring av snarveier i hele kommunen. Enkle tiltak som gatelys kan oppmuntre til mindre bilkjøring til skole, fritidstilbud mv.

Bruk stemmeretten i år. Fire av ti satt hjemme i Orkdal ved siste kommunevalg. Omtrent halvparten satt hjemme på Orkanger, der utfordringene med tungtrafikk er størst.