Skolebygg er viktigere enn Newton-rom

Publisert 26.11.2019

Et nødvendig tilbygg til Gjølme skole er viktigere enn nytt Newton-rom. Eldreomsorg og skole skal ha mer penger til drift. Eldre skal kunne ferdes trygt i sentrum (bildet).

Åtte husstander i Tverradkomsten ble avglemt – de fikk verken gangfelt eller fortau. Snart skal eldre ferdes her med brøytekant og vinterføre. De er innestengt bak trafikken i et samfunn som skal være aldersvennlig og ta hensyn til myke trafikanter.

Derfor vil Småbylista ha endringer i rådmannens forslag til det første budsjettet i Orkland – som er preget av pengemangel. Konkret:

  • 3 millioner til tilbygg med garderober ved Gjølme skole. Skolen har ventet lenge på å få akseptable  arbeidsforhold for barn og voksne. Det er satt av ca 6,9 mill. kr. tidligere, men tilbud viser at det er altfor lite. Denne saken må løses. Det gjør vi ved å droppe Newton-rom, som rådmannen foreslår å sette av 5,6 mill. kr. til. Det haster ikke med å presse inn et Newton-rom i Orklahallen, selv om det vil koste et par millioner mindre.
  • 0,8 millioner til fortau i Tverradkomsten. Et nødvendig tiltak av hensyn til åtte husstander som er sperret inne bak trafikken. Eldre må gå langs en av Orklands mest trafikkerte veger – midt i sentrum av Orkanger – på grunn av en glipp i planlegginga. Særlig vinters tid er forholdene uholdbare. Fortau langs hele strekningen er kostnadsberegnet til 1,5 millioner. Vi foreslår å bygge ut halve strekningen, fra avkjørsel og fram til Mostargata.
  • 0,2 millioner til å fjerne kantstein på Orkanger og Fannrem. Formålet er å la de stadig flere eldre som bor i sentrumsområdene ferdes trygt. Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne tok opp saken foran budsjettebehandlinga i fjor uten resultat. Et billig tiltak for et mer aldersvennlig samfunn som også tar mer hensyn til myke trafikanter.

Småbylista vil også stemme for:

  • 1 million kroner til renovering av Geitastrand kirke.
  • 1 million kroner til asfaltering av kommunale grusveger.
  • 1,6 millioner til renovering av kommunale bygg.

Det skjer i et fargerikt, politisk fellesskap som omfatter Pensjonistpartiet, FrP, Miljøpartiet de Grønne og Rødt i tillegg til Småbylista. På driftssida er også de fem partiene enige.

Helse og mestring blant annet:

  • 1, 97 millioner ekstra i drift til institusjoner i eldreomsorgen.
  • 2, 21 millioner ekstra til drift av hjemmetjenester.
  • 0,4 millioner ekstra til psykiatri

Her vil rådmannen kutte i bemanning på grunn av pengeknipa.

Skole:

  • 3, 485 millioner ekstra til drift.

Her vil rådmannen trappe ned på lønnsmidler ved skolene i Meldal, Agdenes og Snillfjord og på Gjølme for å oppnå mindre ulikheter i bemanning skolene imellom. Skolesektoren trenger mer penger, og eventuell nedtrapping må skje skånsomt.

Partiene vil også øke omsorgslønn (300 000) redusere leien for trygghetsalarmer (120 000), øke bevilgningen til aktivitetstilbud for eldre (100 000), øke posten tilskudd i kulturbudsjettet (100 000), øke bokbudsjett bibliotek i Agdenes og Lensvik (70 000) og videreføre bemanning ved Synth´n (80 000).

Ekstra inntekter hentes bla ved å droppe Newton-rom (gir også mer penger til ordinær skoledrift), økt utbytte fra Trønderenergi, utbetaling fra Havbruksfond, refusjon fra Heim og Hitra for lønn til ansatte og krav om reduserte kostnader ved kommunale innkjøp.

Her går folk hvis de ikke kommer seg over gata mellom bilene og opp på den nå 20 cm høye fortauskanten på motsatt side av Tverradkomsten. Enda verre blir det i vinter. Trafikken vil bare øke på grunn av kommunens egne vedtak om Folkehelsesenter og tomt til Norsk Kylling.