Råbygda får skolevei «ingen vil bruke»

Publisert 10.04.2019

Med unntak av Småbylista vil politikerne bygge en gang- og sykkelvei rundt Norsk Kylling – som blir en så lang omvei at folk ikke vil bruke den, ifølge rådmannen.’

Omveien er markert med rødt og ligger i yttegrenda for industriområdet som nå er under utbygging.

Med 9 mot 2 stemmer (Småbylista og Høyre) bestemte hovedutvalg forvaltning onsdag IKKE å utsette saken for å skaffe mer informasjon. Det var Småbylistas forslag.

Omkamp for Norsk Kylling
Med 10 mot 1 stemme (Småbylista) vedtok utvalget å sende et forslag ut på høring som i praksis er slik:

1. Norsk Kylling får viljen sin og får bygge enda en avkjørsel tvers over gang- og sykkelveien som knytter Råbygda og Orkanger sammen. Da blir det massiv trafikk inn og ut på tre steder morgen og kveld.

2. Som plaster på såret bygges en ny gang- og sykkelveg rundt hele industriområdet Furumoen.

Problemet er at denne er 250 meter lenger enn dagens trase, som dermed blir liggende langs fylkesveien (Havneveien) som en utrygg snarvei.

Forskning viser at omveier blir lite brukt. Du ser det også med det blotte øye, blant annet på Grønøra. Unger og ungdom sykler over parkeringsplasser for å kutte noen få meter sløyfer på gang- og sykkelveien.

Rådmannen: Vil ikke bli brukt
Assisterende rådmann Steinar Gaustad var tydelig på møtet: Den foreslåtte traseen rundt Furumoen kommer ikke til å bli brukt av anndre enn folk som går tur.

Men – flertallet er ikke til å rikke. Noen mener at foreldre må overtale barna til å bruke omveien. Tina Øyås (Ap) spurte om dagens trase langs fylkesveien (Havneveien) kan fjernes slik at omveien blir eneste alternativ. Det kan den ikke.

Si hva du mener
Nå går reguleringsplanen ut på høring uten at et litt mindre dårlig alternativ er med; en kortere trase over industriområdet (omvei på 100 meter). De som mener noe kan gi innspill til planforslaget. At saken i det hele tatt kommer opp igjen skyldes altså at Norsk Kylling vil ha en ekstra avkjørsel i tillegg til det som er vedtatt.

Grønørbrua – den endeløse soga. Så enkelt å gjøre brua trygg for syklister, og så vanskelig.

Sp-pakke
Omveien på 250 meter er en pakkeløsning særlig Sp ivrer for. Tanken er å la omveien inne på området regulert til industri erstatte dagens gang- og sykkelvei over Furumoen i retning Bårdshaug. Det gir 6 dekar ny landbruksjord, noe som forsvarer Sps forslag om å bortregulere 5 dekar landbruksjord et annet sted. Forvirret? Ikke så rart.

Selvmotsigende politikk
Gang- og sykkelveien Råbygda-Orkanger er forbindelsen for myke trafikanter til Orkanger ungdomsskole, Idrettsparken, Orklahallen, Klatrehallen, Gammelosen og det kommende Folkehelsesentret med badeanlegg. Folkehelsesentret får relativt få parkeringsplasser. Det forsvarer Orkdal kommune med at flere skal gå og sykle. Nå blir det i stedet verre å sykle.

Grønørbrua
Skandalen ruller videre. Etter nesten 7 år (!) er det fortsatt ikke avklart hvordan Orkdal kommune kan gjøre brua sikrere for myke trafikanter. Orkdal kommunestyre har vedtatt fortau med en bredde som gjør at det kan brøytes, og fysisk skille mot kjørebanen. Det vil anslagsvis koste 1-1,5 mill. kr. Statens vegvesen krever ideelt litt bredere kjørebane enn det da blir plass til. Utvidelse av brua vil koste 15-20 mill. kr. Og der står saken 7 år etter at Råbygda Vel og Orkanger Vel tok den opp, og etter flere runder i det kommunale apparatet.

Norsk Kylling har en avtale om å bidra med maksimum 5 mill. kr. til trafikksikkerhet som følge av utbygging. Beløpet er imidlertid avtalt i forbindelse med den vedtatte reguleringsplanen. Nå har Norsk Kylling kommet med ønsker ut over vedtatt plan, noe som kan åpne for nye forhandlinger om økonomien.

Bru over Skjenaldelva
En god trase for mange i Råbygda er tegnet inn i forslag til regleringsplan for Grønøra Vest (Havna); forbi Glimt stadion, med bru over Skjenaldelva og forbi nordenden av Washington Mills. Den er hele 600 meter kortere målt fra krysset inn til Glimt stadion enn omveien Orkdal kommune nå vil bygge.

Omtrent her er det planlagt gang- og sykkelbru over Skjenaldelva.

Skjenaldelv-alternativet kan imidlertid bli svevende som en våt drøm pga kostnader. Brua er tatt inn som krav i forbindelse med framtidig utbygging av havn og industri på Grønøra Vest. Denne saken ble drøftet i hovedutvalget onsdag.

Brua som aldri  kommer?
Småbylista understreket viktigheten av å sikre at denne traseen blir bygd da rådmannen tok opp temaet nettopp pga kostnadene: Det kan bli vanskeligere å selge tomter på Grønøra Vest hvis utbyggere må være med og betale gang- og sykkelbru over Skjenaldelva. Altså: Industri opp mot trafikksikkerhet nok en gang.

Hvis kravet om bru knyttes direkte til Havneutbygging, kan vi trolig glemme hele brua de neste ti årene – og muligens for alltid. Ingen vet om/når Havna bygger ut.

Dessverre har såkalte rekkefølgekrav en tendens til å fordampe så snart alvoret melder seg og utbyggere protesterer. Klassikeren i så måte er fra 2014, da dagens ordfører fikk et flertall i kommuenstyret med på å åpne for omfattende havneutbygging ved å lokke med at det må bygges kulvert eller tunnel i Gammelosveien først. Kravet om kulvert ble frafalt etter et halvt år, men vedtaket om å åpne for utbygging sto ved lag.