Plan for Orkanger storhavn kommer snart

Publisert 14.04.2019

Utbygging av storhavn på Grønøra Vest kan gi en god gang- og sykkelveg over Skjenaldelva mellom Råbygda og Orkanger. Men samtidig forsvinner trolig den lokale badeplassen Grislæsthølet.

Havnas konsulenter foreslår å fjerne badeplassen av hensyn til miljøet.

Ingen vet når eller om Trondheim Havn bygger ut, men  reguleringsplanen blir vedtatt i år – etter en fem år lang prosess.

* Storhavn vil forandre Råbygda visuelt, sikten mot fjorden endres for alltid.
* Minst like omstridt er følgene for fugl og fisk, siden området ligger helt inntil Råbygdfjæra.

Ulovlig å bygge ved elveosen?
Den truede sjøørreten er mest utsatt fordi utbygging vil spise av de livsviktige grunnene. Våtmark for rastende fugl er også et følsomt tema. Denne naturtypen er bygd ned bit for bit.

Foreslått gang- og sykkelveg er markert med rødt fra Glimt stadion og i bru over elva ved enden av Washington Mills.

Interesseorganisasjonen til grunneiere som  driver laksefiske i Orkla mener for øvrig inngrep som foreslått er ulovlige. Orkla og Orkdalsfjorden har status som nasjonal lakseelv/-fjord. Stortinget har gitt området særlig beskyttelse, men jurdisk er spørsmålet ikke prøvd.

Etter en stille periode om Grønøra Vest-planen, kom den til politisk drøfting rett før påske. Da var mindre detaljer hovedtema, men også detaljene vil interessere mange. For eksempel:

1. Trygg og rask gang- og sykkelveg
for mange i Råbygda – fra Glimt stadion, over elva og fram til dagens vegnett. Dette ligger  inne som rekkefølgekrav for utbyggere, noe som kan bety at de må bidra med betydelige beløp før de starter virksomhet på området. Rådmannen er redd kostnader vil gjøre det verre å selge tomter. Skal vi droppe kravet, og muligens miste muligheten til å finansiere gang- og sykkelvegen?

Forslag i Miljøplan som skal bøte på skader:

2. Fjerne badeplassen Grislæsthølet
mellom Skjenaldelva og Glimt stadion, og lage ny badeplass feks på Rove. Er foreslått i Miljøplanen, som lister opp avbøtendetiltak av hensyn til miljø og friluftsliv. Tanken er at ved å fjerne en kunstig voll som omslutter badeplassen, kan man få tilbake litt av all den strandenga som har gått tapt i deltaet.

3. Fjerne flomforbygning langs Skjenaldelva.
Samme formål som over; å få inn sjøvatn på floa som gjenskaper naturtypen strandeng.

4. Fylle opp og lage nye grunner for sjørreten ute i fjorden.
Konsulenten er usikre på om det lar seg gjøre, evt om det kan oppstå uhedige virkninger.

Det er foreslått å gjøre kanalen mellom Gammelosen og fjorden både bredere og dypere.

5. Gammelosen
Lage større bru og åpning mot sjøen, og evt også legge et rør fra elva og inn i Gammelosen. Formål; mulig fordel for artsmangfold (plaster på såret pga tapt mangfold andre steder) – pluss bedre badevannskvalitet.
Kommentar: Det siste er pussig, siden kvaliteten på vatnet har vist seg å være god slik det er. Konsulentene erkjenner at både rør og større bru kan bli dyrt (hvem skal betale?). I Miljøplanen skriver konsulentene for øvrig at utbygging av Grønøra Vest ikke vil påvirke bruken av Gammelosen, men det er trolig feil siden mye av den økte tungtrafikken vil komme her.

6. Nerviksfjæra
Dette er området øst for Langbrua, der Birkeland-/Rosenviklageret står og Nerøra hundeklubb har luftegård. Forslag om å sette i stand området for mer friluftsliv og fiske som kompensasjon for tap av goder nærmere Råbygda.

Detalj som viser hvordan ei gang- og sykkelbru kan krysse elva ved Washington Mills. Bedriften ønsker brua lenger nede i elva pga eksplosjonsfare,

Småbylista fikk i desember flertall for et tekstforslag om å utvikle nettopp dette området, og som et første skritt å avklare om Rosenvik AS kan bruke et annet lokale som lager enn det såkalte Birkland-bygget. Lageret må vekk om tomta skal bli et attraktivt område. Rosenvik leier bygget av Orkdal kommune.

Vær interessert!
Uansett: Planen for Grønøra Vest har store konsekvenser for lokalmiljøet. Hva som evt kommer av avbøtende tiltak vet ingen i dag, men det er viktig at velforeninger og folk flest holder seg orientert. Gode innspill og fornuftige protester må komme så tidlig som mulig, selv om det er vanskelig å følge med på en så komplisert prosess som denne.