Nytt håp for et aldersvennlig Orkanger…?

Publisert 29.07.2020

Gang på gang har det politiske flertallet stemt mot enkle tiltak i sentrum for eldre og andre som er dårlige til beins. Nå er et tynt håp tent for eldre med rullator og andre myke trafikanter, men veien fram kan bli lang.

Rullatorer og biler danner bybildet i Orkanger sentrum.

Småbylista har fått med kommunestyret på følgende vedtak i forslag til kommuneplanens samfunnsdel:
I Orkland skal vi «skape et aldersvennlig samfunn der eldre og andre med nedsatt funksjonsevne kan ferdes trygt og ha glede av service- og kulturtilbud i eget nærmiljø lengst mulig.»

Kommuneplanens samfunnsdel skal fungere som den nye kommunens Bibel, men det er fort gjort å bryte noen bud. Uansett: Når Ap, Sp og andre i posisjon nekter å bygge fortau og fjerne fortauskanter, må vi gå omveien via planer som i prinsippet skal forplikte Orkland kommune i framtida.

Småbylista har jobbet i flere år for å gjøre sentrumsområdene på Orkanger og Fannrem bedre å bruke for alle som ikke kjører bil. Det er det to hovedgrunner til:

  • Miljø og trivsel.
  • Hensynet til de stadig flere eldre som bor i sentrum.

Åtte husstander er innestengt ved Tverradkomnsten. Flertallspartiene stemmer hardnakket mot penger til fortau. Heller ikke gangfelt for sikrere kryssing får beboerne ved Orklands nye hovedgate.

Orkanger sentrum som pensjonistby
Utbygginga særlig på Orkanger innebærer en massiv forflytting av godt voksne og eldre inn til sentrum. Stadig flere i det mest biltette området i Orkland vil måtte slutte å kjøre bil, og de blir avhengige av hjelpemidler. Rullatoren er allerede et vanlig framkomstmiddel. Folk flytter inn i blokkleligheter med livsløpsstandard, men klarer knapt å krysse veien når de skal ut. Med dagens politikk stenger vi de eldre inne.

Samtidig vil også barn og andre myke trafikanter dra nytte av moderne tilrettelegging. Hittil er bilen prioritert i all planlegging i sentrum. Orkanger er en av ytterst få småbyer (muligens den eneste) der tungt trafikkerte hovedgater ikke har fortau på begge sider. Vi er kjent for rundkjøringene våre, som kun har til hensikt å få flyt i biltrafikken. For fotgjengere og syklister er rundkjøringer en ulempe, akkurat som skarpe fortauskanter ved gangfelt og kryss. Trafikkulturen tilsier at folk løper over gata, men alle kan ikke løpe.

Eldreomsorg, integrering og tilflytting
Småbylista fikk også med kommunestyret på tre andre ambisjoner i kommuneplanens samfunnsdel:

1. Utvikle Orkland til en rollemodell innen eldreomsorg.

2. Samarbeide aktivt med næringsliv og frivillighet for å gjøre Orkland til en foregangskommune innen integrering av flyktninger.

3. Synliggjøre Orkland som et attraktivt sted å bo, og arbeide for å øke tilflytting og redusere tap av kompetanse til storbyene.

Storbyene tar ungdommen vår
Om det siste: Trass i gjentatte vedtak i tidligere Orkdal kommune er det aldri gjennomført målrettet markedsføring. Barnetallene synker i Orkland og konkurransen om viktig arbeidskraft hardner til.  Urbanisering med tap av kompetanse til storbyene er en tung samfunnstrend. De største byene tar snart alt. Orkland har mye å tilby både av arbeidplasser, fritidstilbud og relativt rimelige boliger. Børsa er likevel lettere å selge enn Orkanger. Det kan neppe skyldes noe annet enn to tunneler (10 minutters reisetid) og mangel på kunnskap om hva Orkland er.