Ny skoleveg Råbygda-Orkanger: «Gladsak» blir et problem

Publisert 16.02.2020

Ny gang- og sykkelveg over Skjenaldelva ble presentert som en gladsak, men blir et problem. Årsak: Det er tidligere godkjent fire (!) avkjørsler over traséen på Grønøra Vest. Men det finnes en bra løsning på motsatt side av vegen.

Fabrikkene til venstre viser seg å ha fått godkjent hele fire kryssinger av gang- og sykkelvegen på en kort strekning på Grønøra Vest. Det går ikke når dette skal bli skolevegen med bru over Skjenaldelva. Trygg trasé kan bygges på vestsida, til høyre for kjørevegen på bildet.

Ny og kort gang- og sykkelveg i bru over Skjenaldelva tvang seg fram fordi Norsk Kylling krever en ekstra avkjørsel over dagens skoleveg – totalt tre fra Furumoen industriområde med massiv trafikk.

Tungtrafikk over alt
Ny trasé vil passere bla Con-Form på Grønøra Vest industriområde. Den nye reguleringsplanen viser to avkjørsler, men i praksis krysses det minst fem steder. Småbylista tok opp spørsmålet om kutt i avkjørsler og sikring av ny gang- og sykkelveg i hovedutvalgene sist onsdag. Svaret var nedslående:

Den tilsyneatende villkryssinga av gang-og sykkelvegen er i stor grad godkjent av kommunen i forbindelse med tidligere byggesaker. Ny reguleringsplan viser riktignok bare to kryssinger, men Con-Form/Gjølme Sementvare har fått godkjent to tidligere som ikke er markert på kartet. Bare en av dagens fem kryssinger må bort.

Dermed har vi et alvolrlig problem både på dagens og den kommende traséen:

* Skolebarn og andre tvinges til å sykle midt i kryssende industritrafikk spredt på en rekke kryssinger.

Bygg nytt på andre sida
Løsningen: Bygg gang- og sykkelveg vestsida av vegen (mot Washington Mills) på Grønøra Vest. Det er en kort strekning helt fri for kryssinger fra industriområdet. Dersom det kommer ny virksomhet på tomta, kan avkjørsler samles, slik de normalt skal, og legges til den søndre delen av Havneveien der det ikke er gang- og sykkelveg. Washington Mills må i så fall selge noen kvadratmeter til kommunen for å sikre myke trafikanter.

Kartet viser alle forsøk på å lose syklende barn trygt over industriområdet. Nå kommer kort trasé i bru over Skjenaldelva (grønn strek 4). Trolig må det reguleres en strekning på vestsida av vegen på Grønøra Vest for å sikre myke trafikanter (tynn rød strek – «løsningen»). På motsatt side er skolevegen pepret med kryssinger for industritrafikk. Bare to avkjørsler står på regeuleringskartet, men på spørsmål fra Småbylista opplyste rådmannen onsdag at ytterligere to er godkjent.

Må bli bedre på Havneveien (fylkesvegen)
Den nye traséen vil krysse Havneveien mellom rundkjøringa og Grønørbrua. Her er det ikke lagt opp til sikring i form av opphøyd gangfelt, nedsatt fartsgrense og evt lysregulering eller innsnevring. I hovedutvalg teknikk tok Knut Even Wormdal fra Småbylista opp saken sist onsdag. Kommunen skal følge opp overfor fylkeskommunen, som er vegeier. Så får vi håpe det går fortere enn med Grønørbrua der det snart er somlet i åtte – 8 – år.

Det Ap og Sp sier de vil gjøre
Trafikksikkerhet og myke trafikanter er nedprioritert i Orkdal gjennom en årrekke. Nå har Ap og Sp laget en politisk plattform med mål om å gi Orkland status som trafikksikker kommune. De samme partiene – og flere andre – har i tillegg programfestet at de skal prioritere utbygging av gang- og sykkelveger. Derfor bør det være en kurant sak å bygge en best mulig trase på den trolig viktigste og mest krevende lenka for myke trafikanter i hele Orkland, mellom boligområdene i Råbygda og skole, folkehelsesenter, idrettsanlegg og butikker på Orkanger.

PS:
Orkland kommune skal opprette et mer profesjonelt trafikksikkerhetsutvalg med fire politikere blant medlemmene. De fire: Oddvar Kjøren (Ap), Eli Solhus (Sp), Eystein Steigen (Ap), Knut Even Wormdal (Småbylista).

Knut Even Wormdal følger opp hvis du tar kontakt om konkrete saker.

I dag fungerer Hovedutvalg teknikk som trafikksikkerhetsutvalg.