Norsk Kylling: Lukt og utslipp i sjøen

Publisert 18.09.2019

Norsk Kylling vil øke lokale CO2-utslipp og føre avløpsvann fra produksjonen ut i Orkdalsfjorden. Rasmus Skålholt (Sp) og Tina Øyås (Ap) stoppet onsdag et vedtak som presiserer at det må tas sterke klima- og miljøhensyn.

Fabrikken reiser seg i 25 meters høyde inntil Orkla og Orklaparken.

Småbylista fremmet forslaget da hovedutvalg forvaltning skulle vedta høringsuttalelse til Norsk Kyllings søknad om utslipp.

Forslaget ble vedtatt med 6 mot 4 stemmer. Skålholt og Øyås leverte en anke som betyr at kommunestyret må behandle saken. Det vil ikke skje før 31. oktober. Fristen for å avgi høringsuttalelse til Fylkesmannen går ut 20. september.

Dette er forslaget som ble anket inn for kommunestyret:

1. CO2: Orkdal kommune er kritisk til at Norsk Kylling etablerer en gassfyrt energisentral. Det er sterkt ønskelig med bruk av mer miljøvennlige energikilder. Energisentralen vil føre til en betydelig økning av lokale CO2-utslipp. Dette er i strid med intensjonene i kommunens klima- og energihandlingsplan.

2. Utslipp til sjø: Orkdal kommune ber Fylkesmannen vurdere absolutte krav til maksimum utslipp av biologisk materiale til Orkdalsfjorden, og ikke relative rensekrav. Det er avgjørende å ha kontroll på faktiske utslipp for å unngå at den totale belastningen på vannkvalitet og naturmangfold blir for stor. Utslipp fra Norsk Kylling kommer i tillegg til eksisterende utslipp fra blant annet Washington Mills og framtidige skadevirkninger fra mulig havneutbygging.

3. Lukt: Orkdal kommune ber om at det stilles krav som sikrer boligområder og Orklaparken mot luktplager. Det bør inntas krav om konkrete tilleggstiltak dersom det likevel oppstår problemer med lukt som sjenerer boliger eller forringer verdien av Orklaparken som rekreasjonsområde.

4. Hovedutvalg forvaltning viser for øvrig til rådmannens vurderinger.

Prosessvann skal ledes ut på 30 meters dyp.
Lukt/støy berører boligbebyggelse (fra 450 meter unna) og Orklaparken som ligger helt inntil fabrikken.

Ap (3), Orkdalslista (1) og KrF (1) stemte med Småbylista.
Ap (1) og Sp (3) stemte mot forslaget.

Begrunnelse for anke Skålholt:
* Frykter uttalelsen kan få konsekvenser, merker seg at informasjon er hentet fra Naturvernforbundet.
Begrunnelse Øyås:
* Har ikke kompetanse til å mene noe, stoler på rådmannen.

Kommentar:
Forslaget er en presisering som ikke endrer rådmannens vurdering. Formålet er å gjøre uttalelsen mer poengtert og tydelig omkring klima og miljø. Det er ikke nødvendig med spesiell kompetanse for å:
* være kritisk til økte CO2-utslipp
* be Fylkesmannen vurdere en annen grense for utslipp i fjorden
* be om konkrete tiltak mot mulige luktplager

Småbylista har programfestet at miljøhensyn skal prioriteres i alt vi gjør. Også andre partier løfter opp klima og miljø som fanesaker. Men så kommer de konkrete sakene…

Orkdalsfjorden sterkt belastet
Utslipp fra Norsk Kylling kan øke belastningen spesielt på sjøørret og laks – kombinert med:
* utslipp som allerede går ut i fjorden
* skader ved ei havneutbygging inn mot de grunne områdene med rikt naturmangfold i Råbygdfjæra

Norske Lakseelver klager
Naturvernforbundet og organisasjonen Norske Lakseelver har klaget på reguleringsplanen for Grønøra Vest (havna) med vekt blant annet på hensynet til laksestammen og det spesielle beskyttelsesregimet som gjelder for Orkla og Orkdalsfjorden.

Småbylista så ingen hensikt i å fremme eget forslag her etter debatten og anken om Norsk Kylling. Disse spørsmålene er også mer kompliserte både juridisk og med hensyn til mulige skadevirkninger  enn Norsk Kylling-saken.

Fylkesmannen skal uansett behandle klagen.

Småbylista foreslo tidligere i år IKKE å vedta havneplanen før vi vet mer om skadevirkninger og effekten av mottiltak. Bare SV støttet Småbylista.

Stortinget har gitt Orkla og Orkdalsfjorden særskilt beskyttelse som hhv nasjonal lakseelv og nasjonal laksefjord. Organisasjonen Norske Lakseelver mener planlagt havneutbygging bryter med beskyttelsesregimet.