Nei til et trygt og aldersvennlig Orkanger

Publisert 22.12.2019

For tredje gang på ett år har partiene som bestemmer nektet å legge til rette for at eldre og andre som er dårlige til beins kan ferdes trygt i sentrum. Det koster småpenger, men de sier nei. Bilen har forrang.

Åtte husstander i Tverradkomsten må velge mellom å balansere på brøytekanten eller krysse gata uten gangfelt og deretter forsere en høy fortauskant. Eldre kan ikke bo slik, men kommunens ledelse nekter å hjelpe. Trygg tilgang til et fortau er faktisk ikke luksus i sentrumstrafikken.

Kantstein mot rullator
Å fjerne/slipe ned kantstein som gjør det vanskelig å bruke rullator er billig, men Senterpartiet, Arbeiderpartiet og KrF sier nei til å sette av usle 200 000 kr på et Orkland-budsjett på 1,6 milliarder.

I sommer sa Senterpartiet nei til det samme – da i ledtog med de daværende samarbeidspartiene i Orkdal.

For ett år siden stemte også de samme partiene mot enkle tiltak for de stadig flere eldre som bor i Orkanger og Fannrem sentrum.

Rullator og andre hjelpemidler har blitt vanlig i et sentrum med stadig flere eldre. Kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne blir ikke hørt med krav om utbedring. Bilen bestemmer.

Orkanger har blitt en eldreby
Høsten 2018 hadde Kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne bedt om tiltak, men kommunens eget råd blir ikke lyttet til. Derimot har rådmannen feilinformert politikerne om saken i disfavør av tiltak.

Vi fyller sentrum med eldre, i leiligheter tilrettelagt med såkalt universell utforming. Men så snart folk skal bevege seg utendørs er alt lagt til rette for bil – ikke sykkel, rullator, elscooter eller andre hjelpemidler. Kommunen har neglisjert problemet i mange år. Både veforeninga, skolen og enkeltpersoner (inkludert en kvinnelig syklist som veltet) har tatt opp problemene og fremmet konstruktive forslag uten resultat.

Politisk smålighet
Torstein Larsen (PP), som nå tilhører opposisjonen, sa i budsjettdebatten at flertallet stemmer mot fortau i Tverradkomsten og mot å fjerne barrierer i sentrumsgatene fordi det «det har gått politikk i saken».

I så fall fører ordfører Oddbjørn Bang en politikk som rammer svake grupper fordi det viktigste er å ikke bruke penger på forslag fra andre enn en selv.

Orkland bruker 400 millioner kroner på Folkehelsesentret, men god folkehelse er først og fremst knyttet til hverdagsliv. Det innebærer at alle kan ferdes trygt – og at også eldre kan leve sosiale liv og gå mest mulig  til butikk, kafe og venner.

Folk som er dårlige til beins tvinges til å krysse de mest trafikkerte gatene i Orkland fordi fortau mangler bla ved Amfi, Rømmetunet og i Tverradkomsten. Kantstein  er et i tillegg et problem ved mange kryssinger.

Aldersfiendtlig Orkland
Orkdal/Orkland har høye prinsipper om miljø, folkehelse og eldreomsorg, men bygger et aldersfiendtlig samfunn. Småbylista arbeider for et aldersvennlig samfunn.

Fordi Bang & co mener asfalt i Knyken er viktigere for eldre enn penger til fortau og mot barrierer i sentrum, fremmet Småbylista tekstforslag om å lage en PLAN for universell utforming av sentrumsomådene. Det ble vedtatt av et enstemmig kommunestyre, for planer er ufarlige.

Forslaget fremmet vi sammen med Pensjonistpartiet, FrP, Miljøpartiet de grønne og Rødt.

For få barn og unge
Vi fremmet også et forslag om å satse på målrettet arbeid for økt tilflytting av innpendlere. Orkland kommune sliter med synkende barnetall og inntekter. Barnehagene skal faktisk bygges ned. Økt tilflytting er viktig, men gjentatte forsøk på å bruke litt penger på å tjene mye penger har strandet. Vedtak gjennom flere år om målrettet markedsføring er ikke gjennomført, men vi prøver igjen. Følgende forslag ble vedtatt enstemmig i kommunestyret, så får vi se:

«MARKEDSFØRING
Rådmannen gjennomfører et målrettet arbeid for at flest mulig ansatte ved Isfjord Norway og Norsk Kylling bosetter seg i Orkland. Prosjektet skal synliggjøre muligheter på boligmarkedet, på arbeidsmarkedet for familiemedlemmer, samt tilbud innen barnehage, skole, kultur og andre kvaliteter ved Orkland.
Rådmannen rapporterer status til politisk nivå to ganger per år, første gang i rapport for andre kvartal 2020.

Orkland har liten tilflytting, og får flere eldre og færre barn. Eksisterende næringsliv sliter med å skaffe nok og rett kompetanse, og det gjør kommunen også. Orkdal Helsetun har lav andel faglærte.

Bakgrunn: Orkdal kommunestyre fattet et tilsvarende vedtak i 2017 for 2018 og 2019. Det ble satt av 200 000 kr fra næringsfondet. Isfjord Norway er nå i drift og det nærmer seg oppstart for Norsk Kylling. Markedsføring spisset mot målgrupper med motiv for å flytte har langt større effekt enn generell omdømmebygging. Det er viktig å systematisere og videreføre dette arbeidet, og etablering av den nye kommunen kan gi økt gjennomslagskraft. Synkende barnetall de nærmeste årene gjør det viktig å styrke innsatsen for tilflytting til hele Orkland.»

Flere forslag vedtatt
Småbylista, PP, FrP, MdG og Rødt fikk også vedtatt forslag om å utrede/planlegge på føølgende områder:
1. Plan for å bekjempe seksuelle overgrep og vold mot barn.
2. Handlingsplan mot rasisme og diskriminering.
3. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner.
4. Flere besøksvenner.
5. Boliger for funksjonshemmede – særlig behov i Lensvik.

Forslag om frivilligsentralen og biblioteket er omtalt før.

Fra Orkanger sentrum. De som er avhengig av rullator og andre hjelpemidler for å bevege seg utendørs representerer ingen politisk pressgruppe.