Myke trafikanter på Grønøra: Orkanger FAU ber politikerne gripe inn

Publisert 04.06.2020

Maglende trafikksikkerhet på Grønørbua har vært tema siden 2012, men ingenting skjer. Nå skal tungtrafikk få enda høyere prioritet foran barn som må sykle over indistriområdet.

Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) ved Orkanger ungdomsskole ber politikerne ta affære for å sikre skolevegen mellom Råbygda og Orkanger bedre.

Bakgrunnen er mer kryssende tungtrafikk over både dagens gang- og sykkelveg og den nye som er planlagt via Skjenaldelva. Brevet fra FAU har gått til alle partiledere og leder Oddvar Kjøren i trafikksikkerhetsutvalget i Orkland kommune.

Foreldrene ber om følgende:

  • Grønøra Vest: Kommunen må innlede et samarbeid med bedriftene på Grønøra Vest for å se om det er mulig å redusere antall kryssinger av den nye gang- og sykkelvegen og for å gjøre kryssingene tryggere og mer oversiktlige.
    Bakgrunnen er at plankartet for området viser bare to tillatte kryssinger fra betongindustri og andre fabrikker, mens det i virkeligheten er godkjent fire kryssinger. Småbylista tok opp saken i kommunestyret i vinter. Flertallet anført av Ap og Sp sa NEI til å gå i dialog med næringslivet for å bedre trafikksikkerheten på industriområdet.

 

  • Fylkesvegen (nå kalt Havneveien): Samarbeid med Fylkeskommunen som vegeier for å sikre kryssing av Havneveien vest for Grønørbrua best mulig. Det kan skje ved innsnevring som reduserer fart og gjør kryssing kortere, med opphøyd gangfelt og evt lysregulering.
    Bakgrunnen er at skolebarn og andre som bruker ny trase må krysse fylkesvegen mellom ei uoversiktlig rundkjøring og Grønørbrua.

 

  • Grønørbrua: Foreldrene ber om informasjon om hvorfor brua ikke er sikret med bredere fortau og fysisk skille mange år etter vedtak, og de vil vite når sikring vil skje.

Norsk Kylling i forgrunnen og Grønøra Vest i bakgrunnen. På begge områder legges gang- og sykkelveg slik at massiv industritrafikk skal krysse en rekke steder.

Norsk Kylling får avkjørsel i rundkjøring
I brevet heter det at «den nye traseen blir korteste skolevei for mange myke trafikanter, og den viktigste forbindelsen til Idrettsparken, idrettshallene, Folkehelsesentret og andre tilbud barn og unge bruker mye. Foreldre vegrer seg for å la barn sykle til og fra Orkanger på grunn av forholdene på Grønørbrua. Brua er fortsatt ikke sikret trass i løfter gjennom mange år.»

Ny trase ble tema fordi flere hundre kjøretøy til og fra Norsk Kylling-området skal krysse dagens gang- og sykkelveg tre steder. Norsk Kylling ba om ei ekstra avkjørsel over skolevegen midt i rundkjøring etter at reguleringsplanen var vedtatt.