Mjøen gjenvalgt som leder i Småbypartiet Orkland

Publisert 01.03.2023

Årsmøtet i Småbypartiet Orkland ble holdt i OIFs Flerbrukshus på Nedre Rømme med 14 mdlemmer til stede, tirsdag 28. februar 2023. Foto: Marit Mjøen

Småbypartiet Orkland legger et aktivt 2022 bak seg, og ser nå framover mot valgkamp og mange viktige politiske saker i 2023. På årsmøtet 28. februar ble Marit Mjøen gjenvalgt som styreleder.

Avtroppende skretær Robert Anthonsen gikk gjennom styrets årsberetning og sa blant annet:

– Styret i Småbypartiet Orkland har i løpet av 2022 hatt tre styremøter 25.januar, 2. juni og 8. september. Det har vært et medlemsmøte 28. februar. 4. oktober arrangerte vi åpent møte i OIFs Flerbrukshus med tema: «Orkanger hva nå». Og 6. desember inviterte vi foreslåtte listekandidater til informasjonsmøte. Aktiviteten har vært bra og foreningsstyret/partistyret har på alle møter vært vedtaksdyktig. Hele styret har bidratt med frivillig innsats og gode innspill i løpet av året.
Sommeren og høsten har både styret, enkeltmedlemmer og kommunestyregruppen gjort en enorm innsats med å samle 300 underskrifter for å kunne stille politisk liste ved kommunevalget i 2023.
Småbypartiet Orkland hadde i 2022 32 betalende medlemmer inkludert tre livsvarige medlemskap.

Leder i komunestyregruppen, Knut Even Wormdal la fram partiets politiske regnskap og sa blant annet:

– Det har vært avholdt 22 gruppemøter. Da Berit Westrum Johansen fikk fritak fra sine politiske verv fra 1.1.2022, mistet Småbylista en viktig posisjon som medlem i formannskapet til Miljøpartiet de grønne. Småbylista har første varaplass. Småbylista har vært representert i følgende utvalgsmøter:
Fem formannskapsmøter som vara for Mona Størdal og 11 kommunestyremøter. Fulltallig representasjon ved samtlige møter. Partiet har vært representert i to arbeidsmøter med tema kommuneplanens arealdel og generalforsamlinga i Orkland Energi.

Partiet er representert i to hovedutvalg (Forvaltning og Teknikk) og i kommunens Kontrollutvalg. Det har ikke vært fravær i møter uten erstatning av varamedlem.

Kasserer Bjørn Johan Vullum gikk gjennom regnskapet og kunne fortelle om et overskudd som blir overført til årets valgkamparbeid.

Årsmøtepapirer

Signert årsmøteprotokoll

Valgkomiteens forslag til nytt styre ble lagt fram og enstemmig valgt av årsmøtet:

Her er hele det nye styret:

Leder: Marit Mjøen – gj.valg 2 år
Nestleder: Berit Westrum Johansen – ikke på valg
Sekretær: Roar Solheim – NY 2 år
Kasserer: Bjørn Johan Vullum – ikke på valg
Styremedlem: Tor Fredrik Bredeli – NY 2 år
Styremedlem: Marit Skjetne – ikke på valg
Første vara: Gro Rostad – gj.valg 2 år
Andre vara: Jan Aage Mortensen – 1 år
Revisor: Knut Even Wormdal – gj.valg 2 år
Revisor: Hans Kringstad – ikke på valg
Valgkomite: Torgeir Sletvold – gj.valg 2 år
Valgkomite: John Olav Wåtland – ikke på valg
Valgkomite: Verner Rindal – gj.valg 2 år