Miljøpakken: Håp om fortau og snarveger

Publisert 18.05.2024

* Fortau i Grensen ved Rianmyra barnehage (bildet). * Gangveg med lys etter jernbanelinja ved skolene. * Gang- og sykkelveg ved Damphuset.

Dette er tre av tiltakene Småbypartiet nå har fått vedtatt som innspill til Miljøpakken. I tillegg kan snarveger rundt skolene på Orkanger og ellers i kommunen bli oppgradert, og vi kan få lys på skoleveger med mye trafikk.

Orkland kommune ble medlem i Miljøpakken i fjor. Det førte til at vi fra 2. mai fikk bytakst på bussen. Du kan reise med buss for det halve av gammel pris (43 kr for en enkeltbillett) i hele området Orkland, Skaun, Trondheim, Malvik, Melhus og Stjørdal. Samme takst gjelder på toget Melhus-Stjørdal.

I tillegg kan Orkland bruke ca. 20 mill. kr. per år på fysiske tiltak i egen kommune. Hovedformålet med tiltakene er å begrense bilbruken og øke antall grønne reiser (gåing, sykling og kollektivbruk). Kommunedirektøren foreslo ingen slike tiltak i Miljøpakkens budsjett for neste år. Småbypartiet fikk full støtte for blant annet disse:

Fortau i Grensen forbi Rianmyra barnehage
Fortau står på kommunens egen trafikksikkerhetsplan som et ikke finansiert tiltak. Grensen ble gjennomfartsåre da Coop Extra åpnet i 2021. I tillegg til at barnehagen ligger her, er gata skoleveg og atkomst til bla butikk og busstopp. Fortauet er allerede prosjektert og kan bygges raskt.

Gangveg langs sporet til Thamshavnbanen
Strekningen Franslykkja-Strandheim passerer Orkanger-skolene med ca. 600 elever. Prosjektet ble godkjent av antikvariske myndigheter (banen er fredet) og kostnadsberegnet i 2021 etter forslag fra Ap. Saken har siden blitt liggende i en skuff uten penger. Nå er det mulig å fylle på med masse mellom skinnene og sette opp lys – og dermed har vi en bilfri skoleveg og tursti.

Jernbanelinja med Orkanger barneskole i bakgrunnen. Et prosjekt «Jernbanepark» med linja som gangveg ble utredet allerede i 2021 og kostnadsberegnet til 4 mill. Da var historisk informasjon inkludert i beløpet.


Gatelys langs skoleveger
Dette gjelder skoleveger uten fortau i hele kommunen. Småbypartiet følger opp forslag fra publikum på Orkanger: Wilmannsvei, Rosenvikveien og vestre del av John Kolbanussens gate har fått mer biltrafikk etter trafikkreguleringer (bom ett sted og åpning for gjennomkjøring et annet). I Nerviksbakkan mangler bare et par lyspunkt for sammenehgende, opplyst snarveg mellom Joplassen/Lysthusflata og skolene.

Gang- og sykkelveg/tursti i Gammelosveien ved Damphuset
Ca. 170 meter mangler vest for Damphuset. Myke trafikanter tvinges derfor til å krysse vegen to steder. Gjør det også tryggere å sykle feks til/fra jobb på Elkem Thamshavn via Gammelosen eller Nerøra. Utredet allerede i 2017, avvist av kommunedirektøren/vegvesenet pga grunnforhold (selv om det er faktisk bygd en bilveg her) da saken ble tatt opp igjen ved stenging av Bårdshaug bru. Kan bygges enkelt eller som tursti eller med god standard som gang- og sykkelveg.

Her mangler ca 170 meter for at myke trafikanter skal slippe å gå eller sykle sikksakk over den trafikkerte Gammelosveien.


Utbedre snarveger ved skolene
Bedre dekke og lys ved de mest brukte snarvegene rundt skolene. Etter initiativ fra Småbypartiet er tråkk og uformelle snarveger nær skolene i gamle Orkdal allerede kartlagt – uten at det er fulgt opp med penger. Miljøpakken finansierer slike tiltak fordi de reduserer bilkjøring til og fra skolene og gir barna gode vaner. Ved Orkanger barneskole er trafikkforholdene ved henting og bringing registrert som et avvik som ikke er lukket. Avvik skal lukkes.

Andre forslag som er vedtatt
Grønøra industriområde
: Trafikkanalyse og plan for trygge traseer for myke trafikanter Råbygda-Orkanger. Grønøra er skoleveg, og atkomst til alt av fritidstilbud på Orkanger. I tillegg jobber nesten 2000 på området. Potensialet for mindre bilkjøring og bedre trafikksikkerhet er stort. Dessverre er selv enkle og nesten gratis tiltak ikke gjennomført trass i påtrykk gjennom flere år. Det gjelder bla sikt i avkjørsler i Furumoen (kommunal veg) og manglende kryssing ved ReMidt (fylkeskommunal veg).

Snarveger
Kartlegge om tråkk kan utbedres nær skolene i gamle Meldal, Agdenes og Snillfjord – slik det er kartlagt ved skolene i Orkdal.

Pendlerparkering
Kartlegge arealer på Fannrem og Orkanger nord (kommunedirektørens forslag). Dette ble gjort for flere år siden, men oversikten kan oppdateres for å kostnadsberegne etablering av nye plasser.

2024-budsjettet
Følgende er allerede vedtatt finansiert av Miljøpakken i Orkland:

  • Gang- og sykkelveg Blåsmo, anslått til 22 mill.
  • Ombygging av Orkanger skysstasjon, ca 20 mill.
  • Fortau i Tverradkomsten og Orkdalsveien, ca 5 mill.

Fortauene må Orkland kommune dokumentere nytten av før endelig godkjenning. Miljøpakken er et konsensusorgan – dvs at partene må være enige om alle investeringer. Kravet er at de skal bidra til å nå Miljøpakkens mål.

Gyllen avtale
Partene er seks kommuner, fylkeskommunen og staten. Staten går inn med over 50 prosent av pengene i Miljøpakken mot at politikerne treffer tiltak som hindrer videre vekst i biltrafikken. Bompenger står for knapt 40 prosent mens kommunene og fylket bidrar med ca 10 prosent. Orkland går inn med ca 2 mill per år – og får 22 mill. tilbake til fysiske tiltak.