Havn ved Råbygda: Store miljøskader – få jobber

Publisert 21.06.2019

Orkdal kommunestyre vedtok onsdag en plan for ny havn utenfor Råbygda som gir alvorlige skader på miljøet og relativt få arbeidsplasser.

Bare Småbylista/Uavhengige og SV stemte for å gi natur og miljø en sjanse.

Slik kan Havna bygge ut i tråd med den vedtatte planen. Store områder i sjøen må mudres for at skip skal manøvrere.

Planen ødelegger mye av det som er igjen av oppvekstområdet til den truede sjøørreten. En rekke fuglearter mister viktig areal når Trondheim Havn får mudre og fylle ut grunne brakkvannsområde ved Råbygdfjæra.

Trosser alle advarsler
Vedtaket i kommunestyret kommer samtidig som advarslene mot å bygge ned denne typen områder er sterkere enn noen gang fordi arter dør i et dramatisk tempo. Første hovedrapport fra FNs Naturpanel beskriver økosystemer på randen av sammenbrudd.

I kommunestyret argumenterte Venstre for miljøhensyn i tråd med eget program – og stemte mot miljøhensyn sammen med Sp, Orkdalslista, Høyre, Pensjonistpartiet, KrF, FrP og Ap.

Småbylista foreslo en mellomløsning med at reguleringsplanen ikke vedtas før det foreligger en naturfaglig utredning som viser at det er mulig å ivareta hensynet til sjøørret og fugleliv. Altså mer kunnskap først, vedtak etterpå.

Dette er siste rest av naturområdet i Råbygdfjæra. Grunner i forkant vil forsvinne med utbygging, noe som er et nytt, hardt slag for sjøørret og fugleliv.

Flertallet vedtok planen med et krav om at det skal lages en ny utredning før Havna får bygge ut. Det betyr at bordet fanger. Alle i kommunestyret skjønner trolig at når planen først er vedtatt, får Havna ja til å bygge ut i tråd med planen – samme hvor nedslående en ny utredning måtte bli.

600 sider havneplan i kortform:
– Små og svært usikre gevinster.
– Store og uopprettelige skader på natur og miljø.
– I verste fall negativ klimaeffekt fordi Havna på Grønøra Vest aldri får jernbane.
– Mer tungtrafikk i bomiljø.

Eventyret om storhavna
Politisk ledelse i Orkdal og den forrige ledelsen i Trondheim Havn laget ei fortelling om ei gigantisk havn som det eneste som kan sikre Orkdals framtid. I virkeligheten var det likevel snakk om relativt få nye jobber: 150 på Grønøra – innen 2040 (!)

En konsulentrapport pekte på at dette likevel er smart arealbruk fordi vi neppe får annen, ny industri. Så feil kan såkalte eksperter ta. Norsk Kylling og Isfjord Norway tilfører regionen mange flere arbeidsplasser på to år enn ei havn gjør på mange tiår – og det på en brøkdel av arealet.

Havnevirksomhet er automatisert lager, transport og trailervask. Ingen i kommunestyret snakket lenger om alle jobbene.

Nå er Havnas ambisjoner om godsmengde krympet til en brøkdel. Antall arbeidsplasser blir enda færre enn varslet, men arealbehovet er likevel stort.

Nesten alt av slike områder i Orkdalsfjorden er borte. Utbygging har «store til svært store negative konsekvenser for naturmangfold, ifølge utredning.

Sukkerbitene som forsvant
For å sikre flertall for å starte prosessen for storhavn i 2014, fikk nåværende ordfører Oddbjørn Bang vedtatt et krav om miljøtunnel i Gammelosveien. Pillene skulle sukres. Det kravet vedtok flertallet å fjerne etter et halvt år.

Også for å sukre pillen «forutsatte» kommunestyret at stat og fylke skal bidra til gode vegløsninger. Orkdal står ikke en gang i køen for vegpenger.

Venstre sikret det grønne alibiet: Krav om en «miljøplan» som beskriver skader og mulige tiltak som kan redusere skader på natur og miljø. Her er vi ved problemets kjerne i dag:

Miljøplanen ble til luft
Planen er god til å beskrive skadevirkninger, men peker ikke på et eneste godt tiltak for å begrense dem. Tiltakene finnes ikke. En ide om å fylle masse i sjøen for å lage nye, grunne området for ørret og fugl blir avvist av Fylkesmannen. Den type eksperimenter kan gjøre større skade enn gavn.

Det som står igjen av avbøtende kan best sammenlignes med plaster til en som er overkjørt av toget.

Fakta om planen – hentet fra dokumentet “Konsekvensutredning naturmangfold”

  • 150 dekar utfylling og 20 dekar mudring vest for Orkla (dybde bok til å manøvrere skip).
  • Tilsvarer 35 % av alle gruntområder under 10 meter i fjæra.
  • 80 dekar gruntvannsområder vil forsvinne (mer enn 10 fotballbaner).
  • Liten forskjell i skadeomfang mellom foreslått plan og ei enda større utbygging som Havna ville ha først.
  • Hele bløtbunnsfjæra nord for dagens fylling på Grønøra Vest vil gå med.
  • «Permanente ødeleggelser».

Om fuglelivet:
Området vurderes å bli sterkt forringet selv om det vil være igjen viktige restverdier for fugl.
Konklusjon: Stor negativ konsekvens for fuglelivet.

Om sjøørretstammen:
60 % av de grunne brakkvannsområdene ved Orkanger er allerede bygd ned. Dette er et viktig oppvekstområdet for sjøørret. Sjøørreten er truet og fredet i elvene i Trondheimsfjorden, og i fjorden i mars-april.
Konklusjon: Stor negativ konsekvens for sjøørret.

Viktigst er samlet belastning:
De totale konsekvensene blir større enn følgene av tiltaket i seg selv fordi så store arealer av denne naturtypen har gått tapt fra før. Nesten hele deltaet er ødelagt.
Konklusjon: Samlet konsekvensgrad stor til svært stor negativ.

Bakteppet
Ny kunnskap siden planarbeidet startet i 2014, blant annet første hovedrapport som FNs Naturpanel leverte i år:
* En million arter i fare for å gå tapt.
* Hver tredje art i havet er truet.
* 2000 arter er utrydningstruet bare i Norge.
* Arter dør i et tempo som er flere tusen ganger raskere enn noensinne.
* Vi opplever den største masseutryddelsen av arter på 65 millioner år.
* Bestander at pattedyr, fisk, fugl og amfibier er halvert på 40 år.
Nedbygging av viktige areal er største trussel mot økosystemet.