Hastelåner 4,5 mill. kr. til Newton-rom

Publisert 27.03.2019

Med 28 mot 7 stemmer vedtok Orkdal kommunestyre onsdag å hastelåne 4,5 mill. kr. til Newton-rom ved Orklahallen.

Tenkt plassering er ved rød markering.

Bare Småbylista (4), Uavhengige (2) og SV (1) stemte mot å bruke penger på denne måten.

Investeringen ble vedtatt i ekspressfart og på et svært tynt kunnskapsgrunnlag. Ap stemte sammen med det borgerlige flertallet.

Småbylista er mot av to hovedårsaker:

1. Andre behov er viktigere
Hvis vi skal låne 4,5 mill. kr. er andre behov langt mer presserende, feks:
* bygningsmessige tiltak ved Orkdal Helsetun, der mange beboere må dele toalett
* utbedring av toaletter ved skolene
* fortau ved Tverradkomsten, der flere husstander lider pga manglende løsninger og økende trafikk
* fortau på skolevei i Joplassveien
* lys for bedre trafikksikkerhet
* fjerne kantstein i sentrumsområdene av hensyn til eldre, andre som er dårlige til beins og syklister

2. Vi vet altfor lite
Hvis vi skal bruke 4,5 mill. kr. må vi vite mer om hvordan et Newton-rom ved hallene skal driftes, hva det reelt vil koste og hva slags effekt en slik plassering vil gi. Rådmannen er bedt om å legge fram en mulighetsstudie før vedtak, men noe slikt foreligger ikke. Konsulentsepskapet WSP anbefaler sterkt å plassere et Newton-rom i et framtidig bibliotek.

I kommunestyret sa Berit Westrum Johansen blant annet:
* Saksgrunnlaget er syltynt – ikke annet enn et kart der et mulig rom på 180 kvm er tegnet inn.
* Det hevdes at skolene ivrer etter tilbudet, men de jeg har spurt i skoleverket vil proritere andre tiltak.
* Daglig leder i Næringsforeninga mener saken bør utsettes og utredes nærmere. Næringslivet skal bidra økonomisk, ifølge planen.

Nei til å utsette
Småbylista/Uavhengige foreslo å utsette saken til neste kommunestyremøte for å få et bedre besluningsgrunnlag.

Ap stemte sammen med de borgerlige  mot å utsette, og deretter for å låne 4,5 mill. kr. Hovedbegrunnelse: Nå graves det ved Folkehelsesentret. Toget går.

Flere uttrykte skepsis til tempoet og det å ta opp lån midt  i en budsjettperiode – men stemte likevel for.

Torstein Grønningen (V) mente plasseringa er veldig bra og at dette blir et flott tilbud; åpent store deler av døgnet med profesjonelle til stede.

På spørsmål om Newton-rom ved Orklahallen/Klatrehallen virkelig skal være åpent fra morgen til kveld med kvalifisert personale, svarte Grønningen at han egentlig ikke vet mer enn andre om det. Mer ble ikke sagt om den delen av saken.

Usikre kostnader
Småbylista og Uavhengige fremmet en såkalt protokolltilførsel som ligger ved vedtaket: «Saken er for dårlig utredet til å fatte politisk vedtak.»

Kostnaden på 4,5 mill. kr. bygger på et grovt anslag av kvadratmeterpris. Samtidig vet vi nå at anbudene for ny brannstasjon er 11 til 17 mill. kr. over budsjett.

Dette er Newton-rom.