Grønørbrua: Endelig håp om bedre skolevei Råbygda-Orkanger

Publisert 10.12.2019

Sett kryss i taket: Grønørbrua skal få bredere fortau og fysisk skille mot tungtrafikken før skoleåret 2020. Det svarte rådmannen da Småbylista nok en gang tok opp problemet i hovedutvalg teknikk forrige uke.

Beklager, men fadesen kan fortsette
Men etter over sju (!) års arbeid for å sikre skoleveien, er det fremdeles et MEN: Ombygging av fortauet ligger til godkjenning i Vegdirektoratet, og har gjort det lenge. I verste fall forsetter fadesen.

Både Orkdal kommune, fylkeskommunen og Statens vegvesen har sviktet skolebarn og andre myke trafikanter grovt i år etter år. Det startet med feilinformasjon og ansvarsfraskrivelse fra kommunens side i 2012 da Orkanger Vel og Råbygda Vel tok opp saken første gang. Det fortsatte med uakseptabel saksbehandling i Orkdal kommune  da Småbylista fikk opp saken politisk i 2016.

Orkdal kommune klarer heller ikke å holde det smale fortauet farbart vinters tid trass i fagre løfter. «Vanskelig», svarte rådmannen (tekniske tjenester) på enda et spørsmål fra Knut Even Wormdal/Småbylista forrige uke.

KORT HISTORIKK OM GRØNØRBRUA
2012:
Orkanger Vel og Råbygda Vel ber kommunen utvide fortauet på brua fordi foreldre ikke tør la ungene sykle til Orkanger.
Kommunen svarer ikke før etter 127 dager og purring. Hevder at fortauet er ansvaret til Statens vegvesen, som påstår det stikk motsatte og har rett. I det minste setter partene seg sammen. Kommunen utbedrer dekket, men ingen sikring. Samtidig pågår en håpløs kamp for brøyting om vinteren. «Fortauet» er for smalt til å kunne brøytes skikkelig.

2015:
Småbylista får vedtatt følgende:
«Rådmannen utreder i samråd med Statens vegvesen kostnader, kostnadsfordeling og tekniske løsninger for å få til bredt nok fortau til at det kan brøytes. Aktuell løsning er å snevre inn til ett kjørefelt med lysregulering. Frist: 1.mai 2016.»
Rådmannen ber politikerne droppe saken fordi Statens vegvesen angivelig er imot. Når Småbylista undersøker, viser det seg at rådmannen bygger på en telefonsamtale med en ukjent person. Det finnes ikke et eneste dokument i saken – saksbehandlinga er hinsides enhver forvaltningsskikk.

2016:
Småbylista tar opp saken igjen og får vedtatt følgende:
«Rådmannen utreder i samarbeid med Plan- og trafikkseksjonen i Statens vegvesen en løsning på Grønørbrua med bredere fortau, skjerming mot vegbane, innsnevring til ett kjørefelt og signalregulering av biltrafikken.»

Kommunen lager et forslag med utvidet fortau og fysisk skille uten at det må innsnevres til ett kjørefelt. Men i praksis skjer ingenting.

2018:
Småbylista får kommunestyret med på å presisere at NÅ må rådmannen bidra til gjennomføring tidligst mulig i 2019. Ordføreren sier i debatten at vedtaket egentlig er overflødig, for saken er avklart. Men så enkelt var det altså ikke. Bang tok feil.

2019:
Nå blir det plutselig klart at Vegdirektoratet må godkjenne utvidelse av fortauet. Om og når det skjer vet ingen med sikkerhet. Men altså; rådmannen (tekniske tjenester) mener at et bredere fortau og fysisk skjerming vil være på plass til høsten.

NORSK KYLLING
Den nye fabrikken kompliserer saken og gjøre skoleveien enda verre utenfor brua. Norsk Kylling vil sende flere hundre kjøretøy på tvers av gang- og sykkelveien hver dag – tre steder. Småbylista og Råbygda Velforening fikk stoppet et hastevedtak om å øke fra de vedtatte to kryssinger til tre kryssinger.

For å sukre pillen (enda ei kryssing med tungtrafikk) kom et forslag om å lage ny gang- og sykkelvei som en lang omvei RUNDT hele fabrikken, men all kunnskap viser at myke trafikanter velger vekk omveier. Assisterende rådmann Steinar Gaustad sa rett ut at en slik trasé ikke blir brukt stort annet enn til turgåing.

Rute 4 er ny og god løsning, spilt inn i høringsuttalelse fra Småbylista. Rute 3 er dagens gang- og sykkelvei. Rute 2 er en foreslått omvei på 600 meter. Den blir forhåpentligvis lagt bort nå.

Over Skjenaldelva
Småbylista har foreslått i høringsuttalelse til endret reguleringsplan at Norsk Kylling ikke får ta i bruk en tredje avkjørsel før det er bygd ny gang- og sykkelvei over Skjenaldelva. Dette er et rekkefølgekrav. Løsningen gir en kort og attraktiv trase, selv om også den får kryssende trafikk. Men her fins mulige avbøtende tiltak hvis Orkland (ikke lenger Orkdal) kommune er villig til å sette hensynet til myke trafikanter foran hensynet til biltrafikken enkelte steder.

Saken om ny trase kommer trolig opp 15. januar sammen med forslaget til endring av reguleringsplanen for Furumoen (Norsk Kylling). Da får vi første syretest på om de folkevalgte begynner å ta myke trafikanter og miljøvennlige reiser på alvor.

Historien viser dessverre at i Orkdal har bilen forrang i all planlegging selv om de politiske målene sier noe helt annet.