Flere demente – ønsker nytt sykehjem plassert sentralt

Publisert 20.08.2019

Eldreomsorgen er under hardt press på terskelen til storkommunen Orkland. Vi opplever mer en demensbølge enn en eldrebølge. Vi trenger nytt sykehjem som ligger sentralt.

Sissel Kristine Høydal ved Helsetunet og Knut Even Wormdal og Grethe Gravrok Sand fra Småbylista.

Slik oppsummerer enhetslederne Sissel Kristine Høydal (helsetunet) og Anders Jystad (hjemmetjenesten) situasjonen overfor Småbylistas tre toppkandidater. Berit Westrum Johansen, Knut Even Wormdal og Grethe Gravrok Sand besøkte Orkdal Helsetun mandag.

Småbylista har hatt sterkt fokus på forhold ved Helsetunet den siste fireårsperioden. Mye har blitt bedre etter politisk påtrykk med konkrete innspill og kritiske spørsmål. Rutiner er endret, det jobbes for å øke kompetansen og skaffe flere sykepleiere samtidig som tryggheten har blitt bedre for demenssyke. Siste bidrag var penger til interiør og utstyr etter at flertallet stemte ned forslag i fjor.

BUDSKAP
Helsetunet og hjemmetjenesten i Orkdal har følgende budskap til Småbylista og andre partier på vei inn i en ny kommune:

 • Helt nødvendig å styrke eldreomsorgen i kommunen grunnet eldrebølge der flere lever lenger med sykdom, for eksempel demens.
 • Vi driver hardt, det er kjempetrykk på tjenestene for tida.
 • Det er mer en demensbølge enn eldrebølge. Det er nå 19 personer med demenssykdom som bor hjemme, 30 personer på skjerma avdeling på helsetunet og det er også personer med demenssykdom på de andre avdelingene.
 • Hjemmetjenesten har god rekruttering av ansatte, selv om det er høg «turnover».
 • Helsetunet har ansatt flere sykepleiere – har nå minimum to sykepleiere på alle vakter. Det er ønskelig med sykepleiere på alle vakter på alle avdelingene, men det krever større økonomisk ramme.
 • Jobber med heltidskultur, må ha et system/en plan som fungerer før innføring av heltidsstillinger. Har kontakt med Persaunet helse- og velferdssenter for ideer til mer heltid og for mer faglig erfaringsutveksling etter et besøk der.
 • Jobber med kompetanseutvikling på alle nivå fortsatt.
 • Lykkes med forebyggende tiltak i hjemmet for personer med demenssykdom. Støttekontakter og oppstart med besøksvenner fra frivillige i Røde Kors

FORVENTNINGER
enhetslederne har – og videre arbeid med tiltak i rapport fra Agenda Kaupang og framtidas eldreomsorg, blant annet:

 • Mer bemanning. Se sammenhengen ved å utnytte bemanning og kompetanse i de andre tre kommunene som blir med i Orkland – tenke spesialisering.
 • Nytt sykehjem i Orkdal med sentral beliggenhet og servicefunksjoner som tannlegekontor, fotpleie, frisør m.m i nærheten av dagsenter.
 • Nødvendig med kontor for Hjemmetjenesten på Orkanger igjen.
 • Utvikle tilbudet for personer med demenssykdom av ulike grad.

RÅD FRA KONSULENTER
En fersk rapport fra konsulentselskapet Agenda Kaupang anbefaler blant annet følgende:

 • Bygg nytt sykehjem kombinert med andre botilbud på Orkanger. Sentral plassering gir bedre integrasjon med lokalsamfunnet. Å samle fagmiljø øker muligheten til å få tak i rett og nok kompetanse.
 • Bygg 45 boliger med døgnbemanning.
 • Styrk hjemmetjenestene for å redusere presset på langtidsplasser ved sykehjem. Også her er behovet for mer spisskompetanse et nøkkelord, og konkurransen er hard.
 • Etabler bedre dag- og aktivitetstilbud.

Rapporten anslår forøvrig at 200 i Orkdal har demenssykdom i dag, og at antallet vil øke til ca 300 om ti år og 400 om 20 år (grove anslag).