Nå kommer bedre skoleveg Råbygda-Orkanger!

Publisert 14.01.2020

Det lyktes til slutt! Allerede til høsten kommer trolig gang- og sykkelbru over Skjenaldelva. Skolebarn og andre myke trafikanter i Råbygda får en rask og god trase til og fra Orkanger. Engasjement hjelper.

Omtrent som langs den grønne streken kommer ny gang-og sykkelveg.

Den nye gang- og sykkelvegen vil gå fra Glimt stadion over elva til Grønøra vest og koble seg på Havneveien litt før Grønørbrua. Orkland kommune har inngått en såkalt utbyggingsavtale med Norsk Kylling-eierne som delvis skal finansiere brua og vegen.

Ville gjøre det mer utrygt
Dermed ser det ut til at tålmodig politisk arbeid nok en gang gir resultater. Planen var å sende over 300 biler fra Norsk Kylling på tvers av dagens skoleveg hver dag – på tre forskjellige steder. Småbylista og foreldre i Råbygda mobiliserte mot en slik forverring av tilbudet til skolebarn og andre som går og sykler. Også Råbygda Arbeiderlag har engasjert seg.

Saken kommer opp i hovedutvalg forvaltning onsdag som en endring av reguleringsplanen for industriområdet. Rådmannen er nå enig med Småbylista i at et tidligere forslag om en omvei rundt hele Norsk Kylling-anlegget er en dårlig ide, og at løsningen nettopp ligger i å bygge ny trase over Skjenaldelva litt nedstrøms Washington Mills.

Ønsker bru-garanti
Småbylista har tidligere foreslått et såkalt rekkefølgekrav der Norsk Kylling ikke får ta i bruk en tredje avkjørsel over dagens skoleveg før det er bygd sykkelbru over Skjenaldelva. Rådmannen mener et rekkefølgekrav ikke trengs, og at det er nok med en utbyggingsavtale som skal sikre nok penger. Norsk Kylling-eierne skal bidra med fem millioner. Brua er allerede bestilt og skal etter planen bygges til høsten.

Småbylista vurderer fortsatt å foreslå rekkefølgekrav som en garanti for at den nye traseen kommer på plass før Norsk Kylling starter produksjonen. Uansett tyder det meste på at ny gang- og sykkelveg vil bli bygd ganske raskt. Formannskapet skal behandle utbyggingsavtalen som sier hvem som skal betale og hvem som har ansvar for bygging. I første omgang vil trolig Orkland kommune og Norsk Kylling-eierne måtte spleise. Trondheim havn er også forpliktet til å bidra når havna bygger ut, men ingen vet ennå om/når det vil skje.

2: Foreslått omvei rundt Norsk Kylling som nå blir forkastet. 3: Dagens gang- og sykkelveg langs Havneveien. 4: Nå blir denne løsningen til virkelighet.

Grønørbrua på dagsorden
Også farsen om utbedring av Grønørbrua ser nå ut til å gå mot slutten – etter en kamp som har pågått siden 2012 (!). Her er det vedtatt å bygge bredere fortau med fysisk skille mot kjørebanen etter forslag fra Småbylista. Nytt kostnadsoverslag er på drøyt 2 mill. kr. Det mangler bare en formell godkjenning fra Vegdirektoratet. Grønørbrua er en missing link som reduserer verdien av hele gang- og sykkelvegnettet i området.

Liv og lære – vi setter bilen først
De politiske partiene i Orkland sier at de prioriterer myke trafikanter og gang- og sykkeltilbud høyt. Dette ligger også inne som viktig mål i gamle Orkdal sitt overordnede planverk. I praksis blir likevel bilen prioritert foran syklende skolebarn og eldre med rullator.

Planen var å gjøre den trolig viktigste lenka for myke trafikanter langt mer utrygg ved å sende mange hundre kjøretøy hver dag på tvers av skoleveien når Norsk Kylling åpner. Dette er en nøkkeltrase siden den knytter Råbygda/Gjølme til skolen, Idrettsparken, Orklahallen, Klatrehallen, Gammelosen, OTI-sentret og det nye Folkehelsesentret med badeanlegg.

Endelig kan det også bli slutt på at folk nekter unger å sykle mellom Råbygda/Gjølme og Orkanger på grunn av Grønørbrua. Til sommeren er det åtte (!) år siden Orkanger Vel og Råbygda Vel fikk saken opp på kommunens dagsorden.