Det kan bli skolevei rundt Norsk Kylling

Publisert 14.03.2019

Omtrent etter den røde streken kan det bli ny gang- og sykkelvei mellom Råbygda og Orkanger.

  • Fordel: Trafikksikker trasé som unngår massiv trafikk til og fra Norsk Kylling.
  • Ulempe: 250 m lenger enn dagens ikke trafikksikre trasé. Omveier er lite populære og blir ofte lite brukt.

Grønørbrua uløst: Alle syklister må uansett passere Grønørbrua. Arbeidet med sikring av brua står i stampe trass i flere års politisk påtrykk. Småbylista fikk kommunestyret med på vedtak om utbedring i 2015. Siden har saken versert i byråkratiet. Siste beskjed er at Vegdirektoratet må inn i bildet, og årene går.

Bakgrunn for sak om ny trasé:
1. Gang- og sykkelveien er trolig den viktigste lenka for myke trafikanter i hele Orkdal. For et økende antall innbyggere i Råbygda leder den til Orkanger ungdomsskole, Idrettsparken, Orklahallen, Gammelosen, OTI og det kommende Folkehelsesentret. Den er spesielt viktig for barn og ungdom.
2. Norsk Kylling vil ha ei ekstra avkjørsel ved fabrikken, nå rett i rundkjøringa, fordi det vil gi bedre logistikk INNE på industriområdet. Samtidig vil det bety at flere hundre kjøretøy skal krysse gang- og sykkelveien hver dag fordelt på tre steder. Statens vegvesen er imot.

Protester hjalp
Orkdal kommune ville si ja til enda ei kryssing. Etter påtrykk fra blant annet Småbylista og Råbygda Velforening kom problemet på dagsorden. Nå ser dette ut til å kunne ende på to måter:
1. Norsk Kylling dropper den ekstra kryssinga og tar ulempene med mer tungvint trafikk inne på anlegget.
2. Norsk Kylling får ekstra avkjørsel, men må finansiere en sikker trase i tillegg til dagens gang- og sykkelvei. OBS! Dagens blir liggende og friste som snarvei langs Fylkesveien.

Dagens trase vil bli liggende selv om det bygges ny rundt anlegget. Da kommer tre kryssinger fra industriområdet.

Alternativet som nå seiler opp ligger sør for hele det regulerte industriområdet- det vil si lenger sør enn det området Norsk Kylling opparbeider i dag. Ulempen er altså en omvei på over 250 meter.

Skal forhandle
Hovedutvalg forvaltning drøftet saken onsdag. Utvalget ga følgende signal før rådmannen går i samtaler med Norsk Kylling – dvs Reitan-selskapet Nordiske Handelsparker (NHP) som eier tomta:
* Hvis Norsk Kylling skal ha ekstra avkjørsel må Norsk Kylling/NHP dekke kostnadene med ny gang- og sykkelvei. Standarden skal være god.
* Delen som ligger i Orklaparken må asfalteres.
* Deler som krysser jordene skal ligge på industriområdet, ikke på landbruksjorda utenom.

Tanken er at dagens gang- og sykkelvei over jordene kan fjernes.

Pengeproblem: Orkdal kommune har inngått en avtale med Norsk Kylling om at selskapet maks skal bidra med 5 mill. kr. til sikring av myke trafikanter. Her inngår Grønørbrua. Nå kommer muligens ny gang- og sykkelvei i tillegg.

PS: Småbylista foreslo å flytte dagens gang- og sykkelvei til vestsida av Fylkesveien. Allskog-hoggeriet skal bort. Dette ble avvist som for krevende, ny regulering osv. Nå er vi i gang med en annen, krevende prosess, der blant annet Fylkesmannen må godkjenne bruk av industriareal til gang-og sykkelvei.