Svar i ST: CO2-utslipp og lukt fra Norsk Kylling

Publisert 22.09.2019


I et stort oppslag i ST 21/9 får Norsk Kylling helt uimotsagt hevde at den politiske behandlinga av kommende utslipp fra fabrikken bygger på en alvorlig misforståelse. I så fall har rådmannen i Orkdal feilinformert oss politikere grundig, men det er nok ikke tilfellet.

Med 6 mot 4 stemmer fikk Småbylista vedtatt et tillegg til rådmannens forslag til høringsuttalelse. Tillegget fremmet vi av to årsaker:
– For å understreke betydningen av tre tema rådmannen tar opp; CO2-utslipp, utslipp til sjø og mulig luktproblem.
– For å lage en poengtert innledning, fordi rådmannens framlegg virket litt komplisert og uoversiktlig.

Anke stoppet vedtak
Ikke noe i tillegget fra Småbylista står i motstrid til rådmannens forslag. Innholdet er udramatisk, men leder Rasmus Skålholt (Sp) og nestleder Tina Øyås (Ap) i hovedutvalg forvaltning brukte en såkalt mindretallsanke for å stoppe flertallsvedtaket.

Her er et forsøk på å forklare saken:

Norsk Kylling har søkt Fylkesmannen om utslippstillatelse på vanlig måte før oppstart av ny fabrikk. Hovedutvalg forvaltning skal avgi en høringsuttalelse til Fylkesmannen på vegne av Orkdal kommune før fagmyndigheten bestemmer i hvor stor grad Norsk Kylling får forurense (for å si det folkelig).

Småbylista foreslo altså tre tillegg som en innledning til rådmannens forslag:

1. CO2-utslipp
Småbylista:
«Orkdal kommune er kritisk til at Norsk Kylling etablerer en gassfyrt energisentral. Det er sterkt ønskelig med bruk av mer miljøvennlige energikilder. Energisentralen vil føre til en betydelig økning av lokale CO2-utslipp. Dette er i strid med intensjonene i kommunens klima- og energihandlingsplan.»

Rådmannen om det samme:
«Med tanke på at valgt løsning for Energisentral er gassfyrte kjeler, vil Orkland/Orkdal sitt CO2-utslipp øke betydelig (min utheving). Kommunen håper at valget av energiløsning er godt nok vurdert sett i forhold til dagens klimautfordringer.» Småbylista foreslo altså å tydeliggjøre rådmannens bekymring. Har Småbylista misforstått, skyldes det feilinformasjon fra rådmannen, men ingenting tilsier at noe er feil.

2.Utslipp til sjø
Småbylista:
«Orkdal kommune ber Fylkesmannen vurdere absolutte krav til maksimum utslipp av biologisk materiale til Orkdalsfjorden, og ikke relative rensekrav. Det er avgjørende å ha kontroll på faktiske utslipp for å unngå at den totale belastningen på vannkvalitet og naturmangfold blir for stor. Utslipp fra Norsk Kylling kommer i tillegg til eksisterende utslipp fra blant annet Washington Mills og framtidige skadevirkninger fra mulig havneutbygging.»

Kommentar: Forslaget er delvis hentet fra Naturvernforbundets høringsuttalelse. Det virker fornuftig å be fagmyndigheten vurdere absolutte maksgrenser for utslipp i stedet for relative rensekrav.

3. Lukt og utslipp til luft
Småbylista:
«Orkdal kommune ber om at det stilles krav som sikrer boligområder og Orklaparken mot luktplager. Det bør inntas krav om konkrete tilleggstiltak dersom det likevel oppstår problemer med lukt som sjenerer boliger eller forringer verdien av Orklaparken som rekreasjonsområde.»

Rådmannen om det samme:
«Nærmeste boligbebyggelse ligger 450 m unna fabrikkbygningene. Det er i søknaden gjort rede for ulike utredninger på støy-/luktspørsmål(…) Orklaparken er en mye brukt tursti. Det er viktig at disse interessene ikke blir skadelidende på noen måte.»

Mot en slik bakgrunn virker det fornuftig å be fagmyndigheten kartlegge konkrete tiltak mot luktplager så tidlig som mulig. Et luktproblem vil ikke bare ramme Gjølme/Råbygda og Orklaparken, men også svekke omdømmet til Norsk Kylling.

Lokalt ansvar
Vi bygger ned viktige arealer for naturmangfold bit for bit. Vi påfører også livet i Orkdalsfjorden og Råbygdfjæra nye belastninger bit for bit gjennom flere enkeltvedtak. Nye utslipp kombinert med de veldokumenterte skadene fra ei framtidig havneutbygging bør bekymre alle som er opptatt av natur og miljø.

Klimaendringer og tap av naturverdier er vår største utfordring. Også et globalt problem som dette har vi et moralsk ansvar for å møte med en bevisst politikk lokalt. De fleste partiene i Orkland gikk til valg på vakre ord om miljø. Vi får ganske raskt en syretest på hvor dypt engasjementet stikker.

Hans Kringstad
Småbylista
(medlem i hovedutvalg forvaltning)