Brannstasjon til 57 millioner kan være sløsing

Publisert 10.06.2019

Orkdal kommunestyre kan ha vedtatt å investere hele 57 millioner kroner i ny brannstasjon på feil grunnlag. Det er ikke for seint å spare potensielt 30-40 millioner. Ordføreren avviser likevel Småbylistas ønske om avklaring.

Dagens brannstasjon i bilgata på Beitøra er vedtatt erstattet av en ny til 57 millioner. Men har kommunestyret basert vedtaket på feil informasjon?

Småbylista/Uavhengige
stilte et såkalt grunngitt spørsmål om ny brannstasjon i siste møte i kommunestyret. Formålet var å få endelig klarhet i følgende:

  • Om Fylkesmannen faktisk pålegger oss å bygge ny brannstasjon i stedet for å oppgradere den vi har.
  • Om det er riktig at en oppgradering vil koste så mye som 32 millioner, som er kommunens anslag. Anslaget inkluderer å bryte opp hele betonggolvet for å legge inn radonsperre.

Uten å gå i detalj kan begge disse forutsetningene for kommunestyrets vedtak om å bygge ny brannstasjomn være feil. Gjentar: Kan, vi vet ikke, med det er viktig å få klarhet i av to grunner:

  1. Feil i sakgrunnlag må rettes rent prinsipielt (men dette har politisk ledelse avvist å følge opp også i andre saker).
  2. Det er snakk om veldig mye av fellesskapets penger. Mange millioner spart gir millioner til andre formål som skole og helse.

Hva mener egentlig Fylkesmannen?
Fylkesmannens forbud ser ut til å gjelde nybygg på Beitøra pga flomfare, ikke forbud mot oppgradering av dagens stasjon. I tillegg kommer spørsmålet om hvor omfattende en oppgradering er før den evt kan betraktes som nybygg.

Tiltak mot radon som ikke finnes?
Ikke noe tilsier at det er radonstråling over tiltaksgrensa på Beitøra, og dermed vil krav om radonsperre kunne falle bort. Uten radonsperre vil oppgraderinga bli mindre omfattende og langt billigere enn anslaget på 32,4 mil. Kommer vi ned i 17-27 millioner, sparer vi altså 30-40 millioner sammenlignet med nybygg bak Hell Bil.

Kostnadssprekk allerede
Bygging er utsatt fordi tomtekjøp og anbud sprenger ramma på 57 millioner. Det er altså tid til å avklare om Fylkesmannen godtar en oppgradering, og om den kan bli langt billigere enn anslått.

Men det ville ikke ordfører Oddbjørn Bang svare på i kommunestyret. Bang henviser bare til at Orkdal kommunestyre har vedtatt å bygge ny brannstasjon – uten å ville avklare om dette vedtaket faktisk kan være fattet på feil saksgrunnlag. Og det er jo poenget.

Her er Småbylista/Uavhengiges spørsmål, og nederst finner du ordførerens svar:

«I 2017 vedtok Orkdal kommunestyre å sette av 57 mill. kr. til ny brannstasjon. En premiss for vedtaket var at Fylkesmannen ikke vil akseptere oppgradering av dagens bygg på grunn av flomfare, se side 78 i rådmannens notat til handlingsplan 2018-2021.

Samtidig het det i kommunens egen utredning om brannstasjon datert 14.09.2017 at Orkdal brann- og redningstjeneste mener det eksisterende bygget har akseptabel beliggenhet siden det er mulig å evakuere i løpet av 15-20 minutter ved risiko for flom.

Rådmannen anslo i en tilstandsvurdering fra november 2016 at oppgradering vil koste 32,4 mill. kr.

Vi er kjent med at saken er drøftet i kontrollutvalget, men ikke formelt behandlet. Tema har vært opplysningene om Fylkesmannens forbud mot rehabilitering samt beregning av kostnader ved oppgradering. Det siste gjelder blant annet punktet i kostnadsoverslaget om at det må etableres radonsperre under bygget. Ifølge ROS-analyse for ny reguleringsplan på naboområdet Laksøra er radon ikke et problem.

Det er viktig å avklare i hvor stor grad fordyrende behov som radonsperre, nytt betonggolv og kuldebro er basert på tekniske krav og beregninger, eller på antagelser.

Bygging av ny brannstasjon blir dyrere enn anslått og et nytt bygg må forenkles. Vi vil spare flere titalls millioner kroner dersom det kan gjennomføres en oppgradering av dagens bygg.  Det aktualiserer følgende spørsmål:

  1. Enhver oppgradering vil ikke utløse krav om flytting på grunn av flomfare. Hvor går denne grensen og hvor absolutt er Fylkesmannens nei til oppgradering?
  2. Hva er det konkret i vårt tilfelle Fylkesmannen viser til som ikke gjør det tillatt å rehabilitere dagens bygg?
  3. Utskifting av 1350 kvm betonggolv for å etablere radonsperre inngår i kostnadsoverslaget. Er det foretatt radonmåling som viser stråling over tiltaksgrense? Hvis ikke, hva er det som eventuelt utløser krav om radonsperre?
  4. Vil en utbedring uten å etablere radonsperre begrense ombygging i så stor grad at kravet om flytting ikke slår inn?
  5. Ved et tilsyn 11.10.2016 ga Arbeidstilsynet sju pålegg om utbedring ved bygget. Er det riktig at alle avvik er lukket, eventuelt hva gjenstår?»

Ordfører Oddbjørn Bang svarte:

«Svar på spørsmål 1-4:
Kommunestyret har vedtatt å bygge ny brannstasjon innenfor gitte rammer på Bårdshaug sør for Hell Bil. Vedtaket ble fattet i sak: 69/17 som var budsjett for 2018 og HP for 2018-2021.

Prosjektet har nå vært ute på anbud. Prisene er høyere enn rammen i vedtaket. Rådmannen arbeider nå med å bearbeide prosjektet, slik at det om mulig kan komme innenfor vedtatt ramme. Hvis dette viser seg ikke å være mulig, så vil rådmannen legge fram en sak for kommunestyret.

Hvis et flertall da velger å rehabilitere dagens brannstasjon framfor å bygge ny, så kan de forhold som etterspørres i spørsmål 1-4 utredes.

Svar på spørsmål 5:
Avvikene er så langt ordføreren får opplyst lukket ved hjelp av midlertidige løsninger.»

Kort oppsummert:
Vi får ikke svar på om en investering på 57 millioner kroner er fattet på sviktende grunnlag så lenge det er håp om at en ny brannstasjon ikke vil koste mer enn 57 millioner kroner. Vi skal leve med risikoen for å sløse vekk 30-40 millioner.

Fylkesmannen nektet Orkdal kommune å bygge NY brannstasjon ved siden av dagens på grunn av flomfare. Kommunens kostnadsanslag for oppgradering kan være altfor høyt fordi det inkluderer unødvendige tiktak, men noen avklaring får vi ikke.