Boliger på Coop Extra – trygt på Grønørbrua

Publisert 24.05.2021


Vet du hvem som krevde boliger på toppen av ny Coop Extra på Orkanger? Og hvem maste i årevis på trygt fortau over Grønørbrua?

Svaret er Småbylista. Småbylista tilhørte mindretallet i Orkdal kommunestyre og tilhører mindretallet i Orkland kommunestyre. Men det er mulig å oppnå resultater i opposisjon, bare mye tyngre.

I dag tar vi oss friheten å trykke ei aldri så lita skryteliste. Formålet er ikke flere stemmer, for det er over to år til neste kommunevalg og slett ikke sikkert at Småbylista stiller igjen. Men det er greit at folk får vite litt om det politiske arbeidet.

Noen skrytesaker:

Orkangerporten
Coop ville bygge ny butikk som en flat, svart kasse i en etasje som på Fannrem. Småbylista krevde leiligheter over butikken for å utnytte tomta bedre og gjøre bygget penere. De andre partiene var enige, og det ble totalt 22 boliger i andre og tredje etasje. Leilighetene forskjønner både området og innfallsporten til Orkanger fra nord. Innfallsporten fra sør er derimot skjemmet av Statens Hus og krateret foran det bygget, som også er Coop-eid.

Grønørbrua (Vigorbrua)
Brua er skolevei og trase mellom Råbygda og en rekke tilbud på Orkanger. Forholdene har skremt foreldre fra å la ungene sykle. Småbylista tok første gang opp saken i 2015, møtte motstand i administrasjonen i Orkdal, men det lyktes til slutt å samle flertall for sikring. Etter stadige forsinkelser er trygt fortau på plass i disse dager. Dessverre er andre deler av traseen over Grønøra ikke gode nok. Vi venter på ny bru over Skjenaldelva som skulle komme i fjor – også det etter påtrykk fra Småbylista.

Sikring av myke trafikanter på Grønørbrua har vært en tidvis kontroversiell sak med mye motstand siden 2015.

Sykkelparkering
Bilbruken er i ferd med kvele Orkanger i rushtid, og den er uheldig for klima og miljø. Enkle tiltak gjør det mer attraktivt å sykle i stedet for å kjøre korte strekk med bil. Ett tiltak er god sykkelparkering ved bussholdeplasser. Det fikk vi til slutt gjennomslag for, og flere er nå på plass.

Trehusbyen Nerøra som severdighet
Skiltet på bildet kom opp etter forslag fra Småbylista. Vi foreslo også et framstøt overfor Statens vegveen for å få skilte likedan på E39, men venter på avklaring der. Det er uhyre viktig å synliggjøre Nerøra som bygningsmiljø og kulturminne. Småbylista står på for det, og enda viktigere er det å foredle Nerøra. For mange hus og uthus trenger oppussing eller tilbakeføring til mer opprinnelig stil. Kommunen må ta en rolle, men der er vi foreløpig nedstemt.

Jordvoll mot Norsk Kylling
Den skal være minst 3,5 meter høyere enn turstien, og det skal komme lys og rasteplasser her. Småbylista møtte forbausende motstand fra enkelte politikere i Ap og Sp da vi foreslo skjerming mellom Orklaparken og den gigantiske fabrikken. Men vollen ble tatt inn i reguleringsbestemmelse og er på vei opp. Lys kommer senere.

Jordvollen er neppe høy nok etter kravet, men det finnes nok masser. Det vil vokse trær her etter hvert også. Utbygger skal sette opp lys og anlegge to rasteplasser som en kompensasjon. Orklaparken er folkehelse.

Orkanger-fokus?
Småbylista er opptatt av Orkanger – av spesielt tre grunner:

  1. Orkanger har 20 prosent av velgerne, men er ekstremt underrepresentert hos det politiske flertallet (1 av 34 politikere bor på Orkanger). Dermed er risikoen stor for at Orkanger-saker blir nedprioritert.
  2. Orkanger har særegne utfordringer knyttet til trafikksikkerhet og miljø. Småbyen er dårlig tilrettelagt for myke trafikanter. Stadig flere eldre som ikke kan kjøre bil bor i ei bilmaskin.
  3. Orkanger byr på muligheter som kan løfte hele Orkland, tiltrekke oss kompetanse og h
    olde på flere av ungdommene våre. Da må vi skape møteplasser som kino, bibliotek, kulturhus mv for å øke bruken av egen kommune og dempe suget fra Trondheim. Og…Nerøra er Trøndelags nest viktigste trehusbebyggelse, men hvem vet egentlig noe særlig om det?

          Til høyre: Trygg og relativt tørr sykkelparkering for 
          busspendlere er på plass på Fannrem, Evjen og 
          Orkanger.