Biogass på Vormstad?

Publisert 25.08.2023

I dette området på Vormstad, mellom fv65 og Orkla planlegger en aktør biogassanlegg.

Hele Vormstad protesterer mot planen om biogassfabrikk på det nye næringsområdet. Småbypartiet sier nei til et slikt anlegg nær bomiljø – hvis det ikke er mulig å gardere seg mot luktplager.

Den videre saksbehandlinga må gi svar på det. Politikerne kan vedta bestemmelser som krever stopp i drifta ved eventuelle utslipp. Investorene må i så fall vurdere om de tar den økonomiske risikoen med å bygge på Vormstad. Produksjon av biogass er viktig og ønskelig, men plasseringa byr naturlig nok på utfordringer.

Orklands omdømme
Konflikt mellom industri og bomiljø/friområder er ei kjent problemstilling i Orkland. Det eneste nye er at en slik konflikt oppstår utenfor området Orkanger/Råbygda. Småbypartiet har arbeidet systematisk for å dempe denne typen konflikter i mange år, av to grunner:

Bomiljø med støy og lukt er plagsomt for den enkelte, svekker omdømmet til kommunen og gjør det vanskeligere å få folk til å flytte hit.

Næringslivet skal rekruttere arbeidskraft, trenger tilflytting og er tjent med et godt forhold til omgivelsene.

Noen konkrete saker: Brikettfabrikk på «Sponplaten» Småbypartiet foreslo i fjor å sette av en grønn buffer som støydemper mellom boligområdet i Moan og industrianlegget på Sponplaten. Vi ble nedstemt, det kommer i stedet boliger enda nærmere industrien. Utbygger av boligene protesterer nå mot planene om brikettfabrikk pga. risikoen for støy. Fabrikken skal utnytte avfallsprodukter fra Elkem Thamshavn og Wacker Holla til gjenbruk. I dag blir støvet fra bedriftene lagret i svære deponi. Formålet er altså veldig bra.

Norsk Kylling Småbypartjet foreslo blant annet en høy jordvoll som skjerming mellom Orklaparken og Norsk Kylling etter mønster fra skjerminga ved Gammelosen. Skjerming ble nedstemt som tidsbestemt krav, men likevel bygd fordi det var masser ledig.

Allskog Bio Har fått drive flishoggeri på Gjølme i strid med vedtatt plan siden 2007 (!) med mange støy- og støvklager fra innbyggere og Råbygda Vel. Dette er tatt opp av Småbypartiet gjennom flere år, og nå kan det komme en løsning til beste for både bedrift og innbyggere.

Havn – Grønøra Øst Havna ville bygge ut rett utenfor Gammelosen i retning Nerøra. Småbypartiet krevde visuell skjerming og etablering av landstrøm – det siste for å redusere både støy og utslipp. Landstrømanlegg er bygget, men ikke tatt i bruk.

Thamshavn Næringspark Lansert som nytt næringsområde, men i praksis et gigantisk steinbrudd helt inn mot Nerøra i mange år. Småbypartiet foreslo å beholde bred buffer mot bebyggelsen i sør. Nedstemt i første omgang, men vedtatt etter krav også fra statlige myndigheter.

Det er fullt forståelig at folk på Vormstad er bekymret og ønsker et «nei» til biogassfabrikk nå. Svaret fra oss kan bli «nei», men det kommer i så fall basert på den kunnskapen som foreligger når saken er klar for politisk sluttbehandling. Her inngår både innspill fra lokalbefolkninga og faglige utredninger.

Publisert som leserinnlegg i avisa Sør-Trøndelag

Hans Kringstad

Lena Veronica Røe

Knut Even Wormdal