Berit W. Johansen leder fortsatt Småbyen

Publisert 13.02.2018

Smabylista_portrett_bwjPå årsmøtet i Foreningen Småbyen mandag 12. februar ble Berit Westrum Johansen (bildet) gjenvalgt som leder.

Andre valg var også gjenvalg:
Hans Kringstad (sekretær), Gro Rostad (varamedlem) og John Olav Wåtland (valgkomite). De øvrige i styret sto ikke på valg.

Småbyen er medlemsorganisasjonen bak Småbylista. Småbylista har arbeidet aktivt med en rekke saker knyttet til sentrumsutvikling på Orkanger, bomiljø, friområder, trafikksikkerhet, eldreomsorg og arbeidstakerrettigheter i 2017. Lista fikk også i 2017 gjennomslag for flere verbalforslag. Se tidligere sak.

Etter årsmøtet diskuterte deltakerne uformelt veien videre:

1. Viktige som saker kan bli avgjort politisk i løpet av kort tid.
2. Skal Småbylista stille ved valget i 2019?

Kino og bibliotek i sentrum
For utvikling av Orkanger sentrum og Orkdal som regionsenter står spørsmålet om kino/bibliotek eller kulturhus helt sentralt. Småbylista er positiv til forslaget om snarest å innlemme moderne kino og bibliotek i det nye sentrumskvartalet på Sæther i tråd med forslaget fra Salvesen & Thams.

Argument mot er at kommunen trenger et komplett kulturhus. Spørsmålet blir da om vi må vente i 10-20 år på det, eller om det feks er mulig med en trinnvis utbygging der man starter med kino/bibliotek for å øke bruken av egen kommune.

Kulturutvalget besøkte Stjørdal og kulturhuset Kimen forrige uke. Kimen har ført til mangedobling av kino- og bibliotekbesøket. Flere bruker tilbud i egen kommune i stedet for Trondheim, og det styrker næringslivet i sentrum.

Nytt bygg i ST-kvartalet
Etter flere års forsøk på å selge, ønsker Adressa-gruppen å bygge inntil fem etasjer med 30-40 boliger på ei lita tomt. Tema blir estetikk, hensyn til Jenssen-gården og annen eldre bebyggelse, nærheten til gata, parkering, om det er mulig å få plass til et byrom i forkant av bygget osv. En mulighet kan være å trekke bygningen litt tilbake fra gateløpet. Da må utbygger trolig kjøpe i hvert fall Korpshuset for å få inn så mange boliger som man ønsker.

Trafikksikkerhet – Tverradkomsten
Småbylista arbeider for bedre forhold for fotgjengere og syklister, men det er tungt i Orkdal. Bilen har politisk forrang. Amfi er et problemområde. Den mest trafikkerte gata i regionen har fortau bare på ei side. Myke traikanter tviunges til å krysse ved rundkjøringa.

Nå viser det seg at heller ikke OTI ser ut til å få fortau på begge sider, selv om alle planer har tydet på det tidligere (rekkefølgekrav om fortau ved utbygging av OTI og Folkehelsesenter). Reguleringsplanen gir ikke plass til tosidig fortau. Også vårt andre kjøpesenter må man altså krysse for å gå til, hvis det blir som Orkdal kommune nå mener. I tillegg ser det ut til at Folkehelsesentret blokkerer gjennomgående gang- og sykkelveg i Idrettsparken, som er skoleveg fra Råbygda. Disse sakene vil Småbylista følge opp.

Stopp på rådhuset
Småbylista følger også opp bla. arbeid for markedsføring, vedtak om trepartssamarbeid mellom gårdeiere,  butikkdrivere og kommunen i Orkanger sentrum, vedtak om å lage program for redusert bilkjøring til skolene og vedtak om å kostnadsberegne utbedret snarveg Joplassen-Orkanger. Dette er saker som mer eller mindre har stoppet opp på råduset.

Valg 2019 – skal vi stille liste igjen?
Småbylista gjorde et meget godt valg i 2015 og fikk 4 av 35 medlemmer i kommunestyret (dobling fra 2011).  Skal vi fortsette eller legge ned når storkommunen Orkland blir et faktum? Argumenter begge veier, men vi ser at sentrumsutvikling trenger en tydelig stemme av hensyn både til Orkanger sentrum og hele kommunen. Diskusjonen tas opp igjen på et styremøte 13. april.