Batterifabrikk – hva mener vi?

En batterifabrikk med over 2000 ansatte vil skape sjokkartet vekst i Orkanger, Fannrem og Råbygda. Ønsker vi det? Småbypartiet møter planene med sunn, kritisk sans. Det er mulig å gape for høyt også som “næringskommune nr 1”.

Et endelig standpunkt skal bygge på sikker kunnskap om  virkningen på godt og vondt. Etableringer med et slikt volum byr på store muligheter for økonomisk vekst og velstand, men også på en rekke utfordringer – særlig for Orkanger og området nær sentrum. Her er noe å tenke på:

1. SOSIALE PROBLEMER
Konsulentselskapet Menon Economics har vurdert effekten av planene på oppdrag fra Orkland kommune. Menon advarer mot et samfunnsmessig jordskjelv ved fullskala utbygging i Ustmarka med over 2000 ansatte bare ved en enkelt fabrikk. Analysen sier halvparten av arbeidskrata må impoerteres, primært fra Asia – med risiko for at vi får et todelt samfunn der språk og kultur fører til dårlig integrering, rotløshet og sosial uro. Innvandret arbeidskraft kan fort flytte ut igjen. De samfunnsmessige følgene blir alvorlige hvis store bedrifter må legge ned.

2. TRAFIKK OG BOMILJØ
Belastningen vil øke der den allerede er størst. De aller fleste tilflyttere ønsker å bo sentralt. Stor trafikkvekst vil ramme sentrum hardest, der vegsystemet allerede er sprengt til bristepunktet. Orkanger/Råbygda har det verst fra før, og får det verre. Det er ventet stor inn- og utpendling.
Utbyggers egen konsulent, Norconsult, mener de samfunnsmessige følgene samlet sett for Orkland blir positive, men erkjenner at sentrumsområdene får økt press. Kommunedirektøren betegner den positive konklusjonen som synsing.

3. MYR OG NATUR
Hele 1100 dekar av det planlagte industriområdet er myr, og mye er skog som også fungerer som karbonlager. Det er uvisst om virksomheten som eventuelt kommer i Ustmarka gir så stor klimagevinst at det vil veie opp for tapet av natur. Selv ikke en batterifabrikk er nødvendigvis “grønn” nok, og i prinsippet kan en privat utbygger selge areal til produksjon av kryptovaluta. Småbypartiet mener det politiske flertallet i Orkland bygger ned altfor mye natur og tar for lite hensyn til klima og miljø.

BIOGASS PÅ VORMSTAD?
Småbypartiet er opptatt av at bomiljø og industri skal kunne leve godt side om side. Så langt har miljøkonflikter begrenset seg til Orkanger/Råbygda fordi de store bedriftene ligger akkurat der. Biogass-planene på Vormstad har nå flyttet problemstillinga ut av sentrum. Nesten hele Vormstad protesterer. En gigantisk næringspark i Ustmarka vil løfte slike interessekonflikter til et nytt nivå. Full utbygging vil gi ca 4 700 nye arbeidsplasser i privat sektor i løpet av drøyt ti år, og et kolossalt behov for arbeidskraft innen helse og skole. Vi sliter allerede med rekruttering.