15 millioner til skoler, gater og friområder

Publisert 19.06.2024

Orkanger barneskole får bedre tak. Mye blir bedre både inne og ute ved skolen der den eldste delen er fra 1939.


Småbypartiet og de andre partiene i flertallsgruppa har fordelt 15 millioner av fjorårets overskudd i Orkland kommune til gode formål. Orkanger-skolene og prosjektet Orkanger mot sjøen (Orklaparken nord) er blant dem som får penger.

Her er en litt mer detaljert oversikt over det Småbypartier har vedtatt sammen med Ap, H, V, og SV.

Skoler
2 millioner ekstra settes av til skolebruksplanen, som er en prioritert liste over behov for utbedringer ved bygg og uteområder. Årlivoll står for tur til å få gjort mest. Orkanger barneskole skal få nytt skifertak på deler av skolen mens Orkanger ungdomsskole får mer penger til å utbedre et nedslitt uteområde (drenering og bytte av brostein/asfalt).

I tillegg setter flertallsgruppa av 1,5 millioner til innkjøp av lærebøker og teknisk utstyr som smartboards ved skolene i kommunen.

Barnehager
Barnehagebruksplanen (tiltaksliste) får 2 millioner ekstra. Det største enkeltbeløpet går til Orkanger barnehage avd Bekkfaret som må ha nye takvindu og nytt gjerde. Beløpet finansierer også planlagte utbedringer på Gjølme, Evjen, Grøtte, Vormstad, Løkken, Grefstad og Å.

Gater og veger
Trafikksikkerhetsfondet får 1 million kroner ekstra. Hele eller deler av beløpet kan brukes til å gjennomføre planene om universell utforming av sentrumsgatene på Orkanger og Fannrem. Vanligste tiltak er å fjerne kantstein som gjør det vanskelig å krysse gangfelt med rullator eller rullestol.
Flertallsgruppa setter også av 1,5 millioner til asfaltering der det er mye hull og spor. Hovedutvalg teknikk og tekniske tjenester velger strekninger. Flere politikere har pekt på den sørgelige tilstanden på deler av kommunens hovedgate; Orkdalsveien nord for rundkjøringa mot Tverradkomsten.

Orkanger mot sjøen
Prosjektet omfatter flere tiltak i nordenden av Orklaparken – fra Jenssen-brygga til Thamshavn. Frivillige sammen med lokalt næringsliv gjør en stor innsats for å lage et fint friområde og en attraktivt innfallsport til Grønøra. Når går Orkland kommune inn med 1 million kroner.

Jenssen-brygga inngår i prosjektet Orkanger mot sjøen. Ildsjelene bak gjenoppbygginga fikk Orkanger Vels trivselspris i fjor. Her er Kjell Solem i Orkanger historie (t.v.) og leder Olav Rostad i Orkanger Vel.


Flere lærlinger
Flertallsgruppa setter av 2,6 millioner kroner til et lærlingefond. Det betyr at kommunen kan finansiere fem komplette lærlingeløp. Orkland trenger flere fagarbeidere særlig innen helse. Vi øker fra 32 til 37 lærlinger i kommunal virksomhet.

Nerøra og andre skatter
Fond bevaringsverdiuge bygg fylles på med 500 000 kr. Huseiere kan få inntil 50 000 i støtte ved rehabilitering av gamle hus. Nerøra, Småøran og Bjørnli er våre viktigste trehusmiljø.

Andre tiltak
Forsamlingshus på Krokstadøra, fond til nydyrking, fond for å støtte større kulturproduksjoner og et fond for dagaktivitetstilbud innen helse og omsorg (1,1 mill). Innkjøp av utstyr ved Helsetunet og Klokkarhaugen er nevnt som mulige tiltak.